Το θεσμικό πλαίσιο για την προετοιμασία και τον έλεγχο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα στηρίζεται στις απαιτήσεις των άρθρων 50 & 51 του Ν.4172/2013, και των άρθρων 21 και 22 του Ν.4174/2013. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Απρίλιο του 2018 παρουσίασε τα νέα έντυπα φορολογίας Εισοδήματος «Ε3» και «Ν» τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες που υφίστανται στον Συνοπτικό Πίνακα & Φάκελο Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Για το θέμα αυτό συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 

  1. Αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές δεν έχει υπάρξει μεταβολή σε όσα ίσχυσαν για το περυσινό φορολογικό έτος. Ομοίως παραμένουν οι ίδιες απαιτήσεις για την προετοιμασία, την υποβολή και τον έλεγχο του Φακέλου Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Τέλος σημειώνεται ότι στην εγκύκλιο με αριθμό ΠΟΛ.1252/20.11.2015 προσδιορίζονται τα πρόστιμα βάσει του Κ.Φ.Δ. που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράβασης του θεσμικού πλαισίου ανά περίπτωση. Σημαντικό στοιχείο είναι η υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές (ΣΠΠ), έως την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος και πάντως πριν την υποβολής της. Επίσης η υποβολή του ΣΠΠ αποτελεί δήλωση ύπαρξης φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών που βρίσκεται σε συμφωνία με τα όσα δηλώνονται στον ΣΠΠ.
  2. Νέο στοιχείο που επηρεάζει τον τρόπο δήλωσης των Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποτελεί και η παροχή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση των νέων εντύπων «Ε3» (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και «Ν» (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων), που αφορούν στο φορολογικό έτος 2017.

Ειδικότερα στο νέο έντυπο Ε3 προβλέπεται:

(α) η καταχώριση στοιχείων για τις συνδεδεμένες οντότητες (ενότητα 037 του Πίνακα Β), τα οποία στοιχεία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ βάσει του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα προσθήκης και τροποποίησής τους.

(β) η καταχώριση στοιχείων για τους  μετόχους ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων (ενότητα 038 του Πίνακα Β)  και

(γ) η διακεκριμένη αναγραφή των δαπανών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Υποπίνακας Ζ2, ανάλυση κωδ. 185).

Παράλληλα στο νέο έντυπο Ν και ειδικότερα στο τμήμα της φορολογικής αναμόρφωσης (κωδ. 446), απαιτείται να αναγράφεται διακεκριμένα πλέον η διαφορά που πρέπει να προσαυξήσει τα φορολογητέα αποτελέσματα του νομικού προσώπου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013, ήτοι να καταχωριστούν οι διαφορές που αυξάνουν την φορολογητέα ύλη όταν δεν έχει τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων.

 

Ουσιαστικώς με τις παραπάνω πρόσθετες απαιτήσεις ενισχύεται η σημασία του ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών. Επίσης καθίσταται πλέον πολύ επισφαλής η τυχόν μη παροχή ή η μη δήλωση στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές με συνδεδεμένες οντότητες αφού πλέον η ΑΑΔΕ διαθέτει σημαντική πληροφόρηση για να προσδιορίσει τις τυχόν τέτοιες παραλήψεις. Άρα οι Επιχειρήσεις για να αποφύγουν την επιβολή προστίμων θα πρέπει αφενός να δηλώνουν την σύνδεση με όλες τις συνδεδεμένες οντότητες και φυσικά να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υφίστανται αποκλίσεις στα δεδομένα που περιέχονται στα Έντυπα Ε3 και Ν με εκείνα του Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών καθώς και του σχετικού Φακέλου τεκμηρίωσης.