Παροχές Συμβουλών προς τη Διοίκηση & Σχεδιασμός Οργανωτικών Συστημάτων

Ο τομέας αυτός υπηρεσιών, αναφέρεται στην παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε εξειδικευμένο φορολογικό, χρηματοοικονομικό πρόβλημα, ή επενδυτικό σχέδιο, στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών μιας Οικονομικής Μονάδας, στο σχεδιασμό Οργανωτικών Συστημάτων, καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών προς τη Διοίκηση, με στόχο την άρτια οργάνωση και πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Οι κυριότερες από τις εργασίες μας στον τομέα αυτό είναι οι εξής :

• Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων
• Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων
• Καθιέρωση διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου
• Αναδιοργάνωση Λειτουργικών Διαδικασιών
• Παροχή λύσεων επί χρηματοδοτικών προβλημάτων
• Προετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογιστικών συστημάτων.(Budgeting – Forecasting)
• Προετοιμασία και παρακολούθηση προγραμμάτων Ταμειακών Ροών (Cash flow reports)
• Προετοιμασία μακροχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων (Long Rang Business Plans)
• Προετοιμασία φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ

[email protected]
τηλ.: +30-210-7292365-6
fax: +30-210-7290942