Με το ν. 4646/12.12.2019, επέρχονται μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, στον ΦΠΑ και σε λοιπά νομοθετήματα φορολογικού περιεχομένου.

Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος κινείται σε κατεύθυνση ελάφρυνσης των φορολογικών επιβαρύνσεων, παροχής φορολογικών κινήτρων και διευκόλυνσης των φορολογουμένων, στα πλαίσια της δημιουργίας ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος που παίζει σημαντικό ρόλο στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.

Με το παρόν ενημερωτικό επιχειρείται μια σύνοψη των νέων διατάξεων ανά αντικείμενο, με αναφορές και στην προ-ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου οι μεταβολές που επιφέρει ο νέος νόμος να γίνουν καλύτερα κατανοητές.      

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φορολογική κατοικία

Αποσαφηνίζεται η ιεράρχηση των κριτηρίων που προσδιορίζουν αν ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και πλέον τα κριτήρια εξετάζονται με την πιο κάτω σειρά:

 • η μόνιμη κατοικία ή
 • η κύρια κατοικία ή
 • η συνήθης διαμονή ή
 • το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων (ήτοι οι προσωπικοί και οι οικονομικοί δεσμοί – σημ: ο όρος «κοινωνικοί» δεσμοί, που ίσχυε απαλείφεται)

Με την επιφύλαξη των πιο πάνω, ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα

Ισχύει: από 12.12.2019

Κίνητρα σε αλλοδαπούς για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα

Παρέχονται κίνητρα ευνοϊκής φορολόγησης σε αλλοδαπούς, που έχουν σημαντικά εισοδήματα στην αλλοδαπή, προκειμένου να μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Δυνατότητα ένταξης, κατόπιν αιτήσεως, παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) τα οποία σωρευτικά:

(α) δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα και

(β) επενδύουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους (κατά τον ΚΦΕ) πρόσωπα, ποσό από 500.000 € και άνω, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την υποβολής της αίτησης.

Όσα ΦΠ εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση, για το εισόδημα αλλοδαπής και ανεξαρτήτως του ύψους του, καταβάλλουν φόρο κατ’ αποκοπή 100.000 € για κάθε φορολογικό έτος. Με σχετική αίτηση η κατ’ αποκοπή καταβολή φόρου μπορεί να επεκταθεί και για τα συγγενικά τους (κατά τον ΚΦΕ) πρόσωπα, με ποσό καταβλητέου φόρου 20.000 € ανά φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο.

Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του ΦΠ για το εισόδημα αλλοδαπής και παρέχεται απαλλαγή από τυχόν φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Η εναλλακτική φορολόγηση των εισοδημάτων αλλοδαπής ισχύει κατά μέγιστο για 15 φορολογικά έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Κατά τη διάρκεια της 15ετίας, το ΦΠ μπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος να αιτηθεί την ανάκληση υπαγωγής του στις διατάξεις της κατ’ αποκοπής φορολόγησης και να φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης Υπ. Οικονομικών και ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της διάταξης.

Ισχύει: από 12.12.2019

Δουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται καθυστερημένα

Αλλάζει το έτος φορολόγησης των δουλευμένων αποδοχών που εισπράττονται καθυστερημένα και πλέον δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του έτους που εισπράττονται αλλά με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το έτος στο οποίο ανάγονται. Προϋπόθεση είναι οι εν λόγω αποδοχές να αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών ή ο χρόνος που ανάγονται να προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ισχύει: από 12.12.2019

Παροχές σε είδος

Τροποποιούνται οι διατάξεις φορολόγησης των παροχών σε είδος και ειδικότερα:

Αποσαφηνίζεται ότι δεν φορολογούνται ως παροχές σε είδος τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων.

Διευρύνονται τα πρόσωπα που φορολογούνται για παροχές σε είδος ετήσιας αξίας άνω των 300 € και πλέον, πέραν των εργαζομένων, περιλαμβάνονται και οι εταίροι ή μέτοχοι καθώς και τα συγγενικά τους (κατά τον ΚΦΕ) πρόσωπα.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον οι παροχές σε είδος υπερβαίνουν τα 300 € ανά φορολογικό έτος, σε φόρο υπάγεται μόνο το υπερβάλλον ποσό.

Το εισόδημα από παροχή σε είδος με τη μορφή παραχώρησης οχήματος, το οποίο, ως γνωστό υπολογιζόταν ως ποσοστό στο σύνολο της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, υπολογίζεται πλέον με βάση προοδευτική κλίμακα, ενώ παράλληλα τροποποιούνται και τα σχετικά κλιμάκια και ποσοστά ως ακολούθως:

Νέα κλίμακα (προοδευτικός υπολογισμός) Παλαιά κλίμακα (υπολογισμός στο σύνολο της ΛΤΠΦ)
Κλιμάκιο ΛΤΠΦ Ποσοστό Κλιμάκιο ΛΤΠΦ Ποσοστό
0 € – 14.000 € 4% 0 € – 12.000 € 4%
14.001 € – 17.000 € 20% 12.001 € – 17.000 € 7%
17.001 € – 20.000 € 33% 17.001 € – 20.000 € 14%
20.001 € – 25.000 € 35% 20.001 € – 25.000 € 18%
25.001 € – 30.000 € 37% 25.001 € και άνω 22%
30.001 € και άνω 20%    

Στην περίπτωση της παραχώρησης οχήματος αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, η αξία οχήματος (ΛΤΠΦ), που ως γνωστό εξαιρείτο από τις παροχές σε είδος, αυξάνει και πλέον διαμορφώνεται στις 17.000 € (από 12.000 € που ίσχυε).

Στις παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, διαγράφεται αφενός η αναφορά στην ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας καθώς και η αναφορά στην προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών. Με βάση την αιτιολογική έκθεση, το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη της δανειακής σχέσης το φέρει ο φορολογούμενος και προς τούτο η καταβολή του δανείου και η επιστροφή του θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Τροποποιούνται οι διατάξεις για τις παροχές σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και πλέον η άσκηση του δικαιώματος φορολογείται ως μισθωτή εργασία αν οι μετοχές μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση 24 ή 36 μηνών κατά περίπτωση. Αν τα ίδια αυτά δικαιώματα διακρατηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, τότε φορολογούνται ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με συντελεστή 15% και 5% για τίτλους νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά περίπτωση, σύμφωνα με νέο άρθρο (42 Α) που προστίθεται στον ΚΦΕ.

 Ισχύει: Για παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά

Απαλλαγή εισοδημάτων από μισθωτή εργασία

Στα απαλλασσόμενα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, προστίθενται τρεις ακόμη περιπτώσεις, ήτοι:

 • η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς
 • η αγοραία αξία παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50g CO2/Km) προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά τους (κατά τον ΚΦΕ) πρόσωπα και
 • η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή  μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση 24 ή 36 μηνών από την απόκτησή τους, ανάλογα με την περίπτωση, κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 42 Α

Επισημαίνουμε ότι οι προαναφερθείσες, ως απαλλασσόμενες από το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, δεν αποτελούν παροχές σε είδος.

Ισχύει: Για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά

Νέα κλίμακα φόρου φυσικών προσώπων

Αλλάζει η φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική Φυσικά Πρόσωπα. Η νέα κλίμακα φόρου καθώς και η προϊσχύουσα, έχουν ως ακολούθως:

Νέα κλίμακα Παλιά κλίμακα
Εισόδημα (€) Συντελεστής Εισόδημα (€) Συντελεστής
0 – 10.000 9%    
10.001 – 20.000 22% 0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 28% 20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 36% 30.001 – 40.000 37%
40.001 – 44% 40.001 – 45%

Ουσιαστικά το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της παλιάς κλίμακας που φορολογείτο με 22% , διαχωρίζεται σε δύο κλιμάκια, όπου για εισόδημα μέχρι τις 10.000 € ο συντελεστής φόρου μειώνεται σε 9% ενώ για εισόδημα άνω των 10.000 € και μέχρι τις 20.000 € παραμένει ο παλιός συντελεστής 22%. Παράλληλα σε όλα τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος ο συντελεστής φόρου μειώνεται κατά 1%.

Ισχύει: Για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Μειώσεις φόρου

Αλλάζουν (περιορίζονται) τα ποσά με τα οποία μειώνεται ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου και πλέον η μείωση του φόρου υπολογίζεται ως εξής:

Κατάσταση φορολογούμενου Μείωση φόρου (€)
Νέες διατάξεις Παλιές διατάξεις
Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα 777 1.900
Με 1 εξαρτώμενο τέκνο 810 1.950
Με 2 εξαρτώμενα τέκνα 900 2.000
Με 3 εξαρτώμενα τέκνα 1.120 2.100
Με 4 εξαρτώμενα τέκνα 1.340 2.100
Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των 4 220 2.100

Υπενθυμίζεται ότι οι πιο πάνω μειώσεις φόρου υπολογίζονται μόνο στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία – συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα.

Σε σύγκριση με τα προϊσχύοντα, αφενός μειώνεται το ύψος του εισοδήματος, από το οποίο εκκινεί ο περιορισμός στη μείωση φόρου και αφετέρου ο περιορισμός στη μείωση φόρου καθίσταται μεγαλύτερος.

Συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, υπερβαίνει τις 12.000 € (από 20.000 € που ίσχυε), το ποσό μείωσης φόρου περιορίζεται κατά 20 € (από 10 € που ίσχυε) ανά 1.000 € φορολογητέου εισοδήματος. Περαιτέρω εισάγεται εξαίρεση από τον περιορισμό της μείωσης του φόρου για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Ισχύει: Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Τροποποιούνται σημαντικά οι διατάξεις για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και ειδικότερα:

 • το απαιτούμενο ποσό δαπανών πλέον υπολογίζεται μόνον επί του πραγματικού εισοδήματος (και όχι επί του τυχόν μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, όπως ίσχυε), αφαιρουμένης της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και τυχόν διατροφής που καταβάλλει ο φορολογούμενος.
 • το ποσό δαπανών, που απαιτείται να συγκεντρώνεται, ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 30% (έναντι κλιμακούμενων ποσοστών 10%-15%-20% αναλόγως του εισοδήματος, που ίσχυε)
 • το μέγιστο ποσό δαπανών περιορίζεται πλέον στις 20.000 € ετησίως (έναντι 34.000 € που ίσχυε)
 • σε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 €
 • σε περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος ΦΠ και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%
 • η σχετική υποχρέωση για συγκέντρωση δαπανών, δεν αφορά πλέον μόνον τους μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά επεκτείνεται και σε όσους έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδήματα από ακίνητη περιουσία
 • όταν δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό δαπανών, η επιβάρυνση παραμένει στο 22% επί της διαφοράς
 • αρκετά πρόσωπα τα οποία με το παλιό καθεστώς είχαν υποχρέωση να συγκεντρώνουν δαπάνες, χωρίς την υποχρέωση πληρωμής τους με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον εξαιρούνται εντελώς από την υποχρέωση συγκέντρωσης δαπανών (φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, ανάπηροι άνω του 80%, ανήλικοι με υποχρέωση υποβολής δήλωσης, υπηρετούντες τη στρατιωτική θητεία κλπ.)

Ισχύει: Για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Φορολογία ναυτικών

Αποσαφηνίζεται ότι η ειδική φορολόγηση των αξιωματικών (15%) και του κατώτερου πληρώματος (10%) υπηρετούντων σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, εξαντλεί τη φορολογική τους υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά.

Παρόμοια εξάντληση στον φόρο εισοδήματος και στην εισφορά αλληλεγγύης, επέρχεται και στα πιο πάνω πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και οι μισθοί τους προέρχονται από υπηρεσία σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

Ισχύει: Για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια

Εξομοιώνεται η φορολογική μεταχείριση του ασφαλίσματος ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που καταβάλλεται σε περιπτώσεις συμμετοχής του εργαζομένου σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, με την φορολογική μεταχείριση σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου. Πλέον ρητώς ορίζεται ότι η περίπτωση προγράμματος εθελουσίας εξόδου, δεν θεωρείται ως  πρόωρη εξαγορά συμβολαίου και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται προσαύξηση (κατά 50%) στη φορολόγηση του ασφαλίσματος και συνακόλουθα στην παρακράτηση του φόρου από τον καταβάλλοντα.

Ισχύει: Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

Ωφέλεια από παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης

Στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ρητώς πλέον περιλαμβάνεται και η ωφέλεια που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, στο πεδίο της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται οι ειδικότερες διατάξεις διαγραφής χρεών του αρθ.62 του ν.4389/2016, οι οποίες απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος και δωρεών.

Ισχύει: από 12.12.2019

Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Στις εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων εντάσσονται πλέον και οι δαπάνες για δράσεις κοινωνικής ευθύνης, με την προϋπόθεση αφενός να εμφανίζονται λογιστικά κέρδη στο έτος που πραγματοποιούνται οι δαπάνες και αφετέρου οι δαπάνες αυτές να μην πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Ισχύει: Για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά

Προσαύξηση έκπτωσης δαπανών

Αυξημένη έκπτωση, κατά 30% επιπλέον του κόστους τους, προβλέπεται για τις πιο κάτω δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος:

– για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

– για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50g CO2/Km), με μέγιστη ΛΤΠΦ έως 40.000 €

– για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50g CO2/Km)

Ισχύει: Για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες ενοικίων

Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων προστίθεται νέα περίπτωση και πλέον δεν εκπίπτουν οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή  δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ισχύει: Για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Αποσβέσεις σε περίπτωση leasing

Συμπληρώνονται οι διατάξεις για την περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου ως γνωστό οι αποσβέσεις εκπίπτουν από τον μισθωτή και πλέον ορίζεται ότι ή έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης προσδιορίζεται είτε από τα ΕΛΠ (όπως ίσχυε), είτε από τα ΔΠΧΑ (νέα προσθήκη).

Ισχύει: Για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 1.1.2020 και μετά.

Αποσβέσεις μη ρυπογόνων οχημάτων

Αυξάνουν οι συντελεστές απόσβεσης για τα μη ρυπογόνα οχήματα ως εξής :

Κατηγορία Νέος συντελεστής απόσβεσης Παλιός συντελεστής απόσβεσης
Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 25% 16%
Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων 20% 16%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 20% 12%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων 15% 12%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 15% 5%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων 10% 5%

Ισχύει: Για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 1.1.2020 και μετά.

Προσαυξημένη έκπτωση στις αποσβέσεις των μη ρυπογόνων ΕΙΧ

Χορηγείται πρόσθετη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, μέσω προσαύξησης κατά 30% των δαπανών απόσβεσης για εταιρικά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως (50 gr CO2 /Km). Προϋπόθεση είναι η μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) των εταιρικών οχημάτων να μην υπερβαίνει τις 40.000 €.

Ισχύει: για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά

Επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς ενέργειες για διασφάλιση της είσπραξης

Επισφαλείς απαιτήσεις μέχρι 300 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά αντισυμβαλλόμενο, μπορούν να εκπίπτουν στο φορολογικό έτος, εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης (εφόσον βέβαια οι οφειλές έχουν προηγουμένως εγγραφεί στα βιβλία ως έσοδο και διαγράφονται και λογιστικά).

Για την φορολογική έκπτωση οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων που διαγράφονται δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% στο σύνολο των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν φορολογικά χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες διασφάλισης του δικαιώματος είσπραξης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις γενικές διατάξεις περί έκπτωσης δαπανών.

Ισχύει: Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Έκπτωση δαπανών αναβάθμισης κτιρίων από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για λήψη υπηρεσιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, σε ποσοστό 40 % του ύψους τους, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, με ανώτατο όριο δαπάνης τις 16.000 €.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση του φόρου αποτελεί η απόδειξή των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Αναμένεται η έκδοση Απόφασης για την εφαρμογή της διάταξης.

Ισχύει: Από 1.1.2020 και μετά

Φορολογία δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)

Εισάγεται νέο άρθρο (42 Α) στον ΚΦΕ, για την φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) σε φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, με την προσθήκη του νέου άρθρου ορίζεται ότι τα stock options που παρέχονται σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, φορολογούνται μόνο κατά το χρόνο πώλησης των μετοχών, ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι με φορολογικό συντελεστή 15%, χωρίς διάκριση μεταξύ εισηγμένων ή μη τίτλων. Για την υπαγωγή στην ειδική αυτή φορολόγηση απαιτείται, η πώληση να συντελεστεί μετά την παρέλευση ελάχιστου χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης των μετοχών.

Ειδικά για stock options σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ήτοι μικρές ή πολύ μικρές μη εισηγημένες επιχειρήσεις που δεν έχουν διανείμει κέρδη, δεν προέρχονται από συγχώνευση και εφόσον η απόκτηση των μετοχών από τον εργαζόμενο συντελείται εντός 5 ετών από την σύσταση των εν λόγω επιχειρήσεων, προβλέπεται αυξημένο διάστημα διακράτησης των μετοχών (36 μήνες), καθώς και χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής (5%).

Ισχύει: Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης-εξαιρέσεις

Διευρύνονται οι εξαιρέσεις από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα άτομα με αναπηρίες και πλέον καταλαμβάνουν τους ανάπηρους κάθε μορφής με ποσοστό από 80% και άνω

(έναντι μόνον των ολικώς τυφλών και των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες, που ίσχυε)  

Ισχύει: Για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

Έκπτωση δωρεών από μη κερδοσκοπικά ΝΠ

Εισάγεται έκπτωση των δωρεών από τα κέρδη των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα εκπίπτουν πλέον οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Ισχύει: Για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων

Προστίθεται νέο άρθρο (48 Α) στον ΚΦΕ, για την απαλλαγή (υπό όρους) των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

Για την απαλλαγή ισχύουν αναλογικά οι ίδιες προυποθέσεις που ισχύουν και για την απαλλαγή στα ενδοομιλικά μερίσματα. Η εν λόγω απαλλαγή είναι οριστική και τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται περαιτέρω κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους, ενώ δεν εκπίπτουν οι δαπάνες που συνδέονται με τη αυτές τις συμμετοχές.

Ισχύει: Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά.

Κατ΄ εξαίρεση, οι ζημίες που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγράφει στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των ζημιών αυτών αναγνωρίζεται μόνο όταν οι ζημίες αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2022. Εάν οι ζημίες κατά το χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό, ενώ αν οι οριστικές ζημίες είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.

Κίνητρα για τόκους ομολόγων

Επέρχονται τροποποιήσεις του ΚΦΕ για την παροχή κινήτρων σε αλλοδαπά ΦΠ και ΝΠ, σχετικά με τους τόκους ομολόγων και ομολογιών.

Όταν ο κάτοχος της ομολογίας είναι νομικό πρόσωπο, το εισόδημα από τόκους απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και συνακόλουθα και από την παρακράτηση του φόρου, ενώ τα  φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την εισφορά αλληλεγγύης και περαιτέρω  δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχουν εισόδημα αποκλειστικά και μόνο από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών.

Όταν κάτοχοι των ομολόγων είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ως υπόχρεοι για την παρακράτηση του φόρου ορίζονται ειδικότερα οι φορείς που καταβάλλουν τους τόκους και όχι οι εκδότες.

Ισχύει: Για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 και μετά

Μείωση εταιρικού φόρου

Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων από 29% σε 24%.

Επίσης καταργούνται οι παλιές διατάξεις που προέβλεπαν προοδευτική μείωση του συντελεστή (1% κάθε έτος μέχρι το 2022). Από τη μείωση εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα για τα φορολογικά έτη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27 Α του ΚΦΕ.

Ισχύει: Για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής.

Μείωση φόρου αγροτικών επιχειρήσεων

Μειώνεται ο (ήδη μειωμένος) φορολογικός συντελεστής των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων ή οργανώσεων παραγωγών, από 13% σε 10%.  

Ισχύει: Για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

Ενδοομιλικές πληρωμές μεταξύ ημεδαπών εταιρειών

Με νομοτεχνική βελτίωση διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή παρακράτησης φόρου στην καταβολή ενδοομιλικών τόκων και δικαιωμάτων καταλαμβάνει και τις ενδοομιλικές πληρωμές μεταξύ ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.  

Ισχύει: από 12.12.2019

Μείωση φόρου μερισμάτων

Μειώνεται ο φόρος μερισμάτων από 10% σε 5%.

Εξυπακούεται ότι με τον ίδιο (μειωμένο) συντελεστή θα διενεργείται και η σχετική παρακράτηση του φόρου.

Ισχύει: Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται πλέον το κράτος με συντελεστή φόρου επιχειρήσεων κατώτερο του 60% του αντίστοιχου Ελληνικού συντελεστή (από το 50% που ίσχυε). Η πιο κάτω τροποποίηση τέθηκε λόγω της μείωσης του φόρου στις επιχειρήσεις και πρακτικά έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με την προϊσχύουσα διάταξη.

Ισχύει: Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά.

Μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ειδικά για το φορολογικό έτος 2018 μειώνεται στο 95% (από το 100%) του κυρίως φόρου.

Ισχύει: Για την προκαταβολή φόρου που έχει βεβαιωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

 

 

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

Μειώνεται από τα 10 στα 5 έτη η περίοδος όπου η εταιρεία δεν πρέπει να διαλυθεί ή να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο προκειμένου να διατηρήσει την ευνοϊκή φορολόγηση από την χρήση των κινήτρων για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.

Η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5%, ενώ τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί στο παρελθόν για τα αποθεματικά αυτά, με βάση τον προϊσχύοντα ΚΦΕ (ν. 2238/1994) δεν επιστρέφεται.

Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορά αλληλεγγύης.

Καταργούνται οι προθεσμίες για την κεφαλαιοποίηση και πλέον οι εν λόγω διατάξεις κεφαλαιοποίησης (πού έληγαν στις 31.12.2020) καθίστανται διαρκούς ισχύος.

Περαιτέρω εξειδικεύεται ότι τα αποθεματικά κεφαλαιοποιούνται μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας είτε με την έκδοση νέων μετοχών μετοχών, είτε και με τους δύο αυτούς τρόπους. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν διανέμονται δωρεάν στους μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης.

Ισχύει: Για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών, καταργείται η υποχρέωση για ισόποση αύξηση του κεφαλαίου με μετρητά.

Εξειδικεύεται ότι τα αποθεματικά κεφαλαιοποιούνται στις μεν ΑΕ μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με την έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας, είτε και με τους δύο τρόπους, στις δε ΕΠΕ μέσω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων

εταιρικών μεριδίων, τα οποία διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς εταίρους, κατ’ αναλογία των μεριδίων τους.

Μειώνεται από 10% σε 5% ο συντελεστής φόρου των αποθεματικών που κεφαλαιοποιούνται. Ο φόρος αυτός αποτελεί δαπάνη μη εκπιπτόμενη φορολογικά.

Μειώνεται από τα 10 στα 5 έτη η περίοδος όπου η εταιρεία δεν πρέπει να διαλυθεί ή να μειώσει το κεφάλαιο της, προκειμένου να διατηρήσει την ευνοϊκή φορολόγηση από την χρήση των κινήτρων για κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.

Καταργούνται οι προθεσμίες για την κεφαλαιοποίηση και πλέον οι εν λόγω διατάξεις κεφαλαιοποίησης (πού έληγαν στις 31.12.2020) καθίστανται διαρκούς ισχύος.

Ισχύει: Για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Αυτοτελής φορολόγηση των αθλητών

Εισάγεται αυτοτελής φορολόγηση των ποσών, που καταβάλλονται από αθλητικές ΑΕ σε αθλητές (π.χ. ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές κλπ) για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 € στο οικείο φορολογικό έτος.

Ο προβλεπόμενος συντελεστής φόρου είναι 22% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ αν τα ποσά είναι μικρότερα των 40.000 € εφαρμόζεται η κλίμακα φόρου ΦΠ.

Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Ισχύει: για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά,

Παράταση στη διαγραφή χρεών σε τράπεζες

Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019, η προθεσμία για την διαγραφή χρεών τραπεζικής φύσης, στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η ωφέλεια από την διαγραφή που αποκτάται είτε από νομικά πρόσωπα και οντότητες είτε από φυσικά πρόσωπα, δεν φορολογείται ούτε ως εισόδημα ούτε ως δωρεά.

Ισχύει: Από 1.1.2019 και μετά.

Φορολογία οχημάτων δημοσίας χρήσης

Παρατείνεται ο τρόπος φορολόγησης των οχημάτων ΔΧ (επιβατικά ΔΧ,  τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, λεωφορεία ΔΧ), έως και τις 31.12.2022.

Ισχύει: από 12.12.2019

Μείωση φόρου φυσικών προσώπων για δωρεές

Αυξάνει η μείωση του φόρου στα ΦΠ λόγω δωρεών, σε 20% επί των ποσών δωρεών (έναντι 10% που ίσχυε)

Ισχύει: για μειώσεις φόρων σε δωρεές από 1.1.2020 και μετά

Αποσαφήνιση διάταξης του παλιού ΚΦΕ (ν.2238/1994)

Αποσαφηνίζεται διάταξη του παλιού ΚΦΕ αναφορικά με τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης, που αφορά σε επίδικες υποθέσεις του παρελθόντος.

Ισχύει: από 12.12.2019

Τόκοι καλυμμένων ομολογιών

Εξομοιώνεται η φορολογική μεταχείριση των καλυμμένων ομολογιών και των ομολογιών που εκδίδουν πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούντα νομίμως στην Ελλάδα, με την μεταχείριση που ισχύει για την έκδοση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ισχύει:για πληρωμές τόκων από 1.1.2020

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην οικονομία του διαμοιρασμού (airbnb, booking κλπ.).

Ορίζεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά εντός προθεσμίας, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και κάθε διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας. πρέπει να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και που ιδίως αφορά στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας ή/και διαχείρισης των ιστοτόπων/ονομάτων χώρου των ανωτέρω ψηφιακών πλατφορμών. Προκειμένου να είναι σαφείς οι υποχρεώσεις και τα όρια της ευθύνης ενός εκάστου ορίζονται και οι βασικές έννοιες αυτών για φορολογικούς σκοπούς, όπως η «ψηφιακή πλατφόρμα», ο «διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας», ο «πωλητής», οι «σχετικές υπηρεσίες», ο «πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου» (Internet Service Provider-ISP).  

Με την εισαγωγή νέου άρθρου στον ΚΦΔ (54 Δ), ρυθμίζεται το πλαίσιο των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση στις τιθέμενες υποχρεώσεις. Τα πρόστιμα αυτά μπορούν να ανέλθουν από 30.000 μέχρι και 100.000 € για τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, ενώ στους πωλητές και σε άλλα πρόσωπα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 5.000 € μέχρι και 30.000 €.

Ισχύει: από τις 12.12.2019

Ηλεκτρονικά βιβλία (my data)

Παραγραφή – Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού

Με την προσθήκη νέου άρθρου στον ΚΦΔ (15 Α), καθιερώνεται το πλαίσιο για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (όπως παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς  απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.).

Σκοπός είναι όλες οι οντότητες του άρθρου του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), να υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data) της ΑΑΔΕ τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση με τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, αναφορικά με το λογιστικό σύστημα της εκάστοτε οντότητας.

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης, προκειμένου να καθοριστούν ειδικότερα θέματα, όπως ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων και κάθε σχετικό θέμα με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Ισχύει: από τις 12.12.2019

Η παραγραφή παρατείνεται στις περιπτώσεις που υφίσταται Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ). Η παράταση υφίσταται για όσο διάστημα διαρκεί η προθεσμία υποβολής αιτήματος για ΔΑΔ καθώς επίσης και, εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα, για όσο χρόνο διαρκεί η ΔΑΔ, και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά ή σχετίζεται με αυτή. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Αμοιβαίου Διακανονισμού, η παραγραφή παρατείνεται για ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης.

Ισχύει: Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής αιτήματος ΔΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοζόμενης ΣΑΔΦ ή του ν.2216/1994 (Σύμβαση Διαιτησίας),

Παραγραφή – νέα στοιχεία

Παραγραφή – κατάργηση 20ετίας – τροποποιήσεις

καθώς και για τα αιτήματα ΔΑΔ που είτε εκκρεμούν ενώπιον της αρμόδιας αρχής στις 12.12.2019 είτε για αυτά που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού.

Η επέκταση της 5ετούς παραγραφής κατά 1 έτος, που ίσχυε μόνο στην περίπτωση υποβολής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής) εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, ισχύει πλέον και σε περιπτώσεις όπου εντός αυτού του πέμπτου έτους, περιέρχονται σε γνώση των ελεγκτικών αρχών νέα στοιχεία ή πληροφορίες. Η επέκταση της παραγραφής επέρχεται μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ισχύει: Για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και μετά.

Καταργείται η 20ετής παραγραφή που προβλεπόταν σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής και πλέον η παραγραφή γίνεται 10ετής σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της 5ετίας καθώς και σε περίπτωση που μετά την 5ετία περιέλθουν σε γνώση των αρχών  νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση τους εντός της αρχικής 5ετίας, εφόσον προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν.

Σε περιπτώσεις περαιωμένων ή ελεγμένων υποθέσεων, όπου συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός της 5ετίας, οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου, βάσει περαίωσης ή βάσει ελέγχου, πρέπει να εκδοθούν κατά περίπτωση εντός της 5ετούς προθεσμίας παραγραφής. Εφόσον περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής (5ετούς) παραγραφής, το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου παρατείνεται κατά ένα έτος.

Πλαφόν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φορολογικές οφειλές

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα και οντότητες

Ισχύει: Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Τίθεται ανώτατο όριο στη δέσμευση του 50% των καταθέσεων και τραπεζικών λογαριασμών και πλέον η δέσμευση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού της οφειλής.

Προσαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα διασφαλιστικά μέτρα και εναρμονίζονται με το τροποποιημένο άρθρο 50 του ΚΦΔ σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη (βλ. επόμενο) .  

Ισχύει: Από τις 12.12.2019

Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων υποβάλλεται αίτηση έως τις 11.3.2020. Ποσά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών.

Διευκρινίζεται ότι στα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την καταβολή των φόρων και προσαυξήσεων στα νομικά πρόσωπα και οντότητες, περιλαμβάνονται πλέον οι «εκτελεστικοί» πρόεδροι (και όχι οι «απλοί» πρόεδροι όπως ίσχυε) και επιπλέον στα πρόσωπα αυτά προστίθενται οι γενικοί διευθυντές καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση.

Εκλογικεύονται οι διατάξεις για τον προσδιορισμό της αλληλέγγυας ευθύνης, οι οποίες στρέφονται πλέον στα πρόσωπα που ασκούσαν διοίκηση κατά το χρόνο δημιουργίας των χρεών και πέραν των άλλων προϋποθέτουν και την ύπαρξη υπαιτιότητας.

Ειδικότερα η αλληλέγγυα ευθύνη, στα πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες που ορίζει ο νόμος, υφίσταται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προυποθέσεις:

 • τα πρόσωπα αυτά να είχαν μια από τις οριζόμενες ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του,
 • οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των οριζομένων ιδιοτήτων (με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικότερων περιπτώσεων) και
 • οι οφειλές να μην καταβλήθηκαν ή αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων.

Με κοινή απόφαση του Υπ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.

Καταργείται η αλληλέγγυα ευθύνη που ίσχυε για μετόχους/εταίρους που κατείχαν ποσοστό 10% και άνω, σε εταιρείες που λύοντο και είχαν φορολογικά χρέη καθώς και η ευθύνη των εκκαθαριστών για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ισχύει: από τις 12.12.2019.

Οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος προσώπων ως αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνομένων για οφειλές των νομικών προσώπων και οντοτήτων με βάση τις παλιές διατάξεις, παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της αλληλέγγυας ευθύνης, που τίθενται με τις νέες διατάξεις και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα μέτρα. Για την άρση των μέτρων υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 11.3.2020. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις φορολογικού ελέγχου

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Φορολογικό πιστοποιητικό

Με τις τιθέμενες διατάξεις επιχειρείται να αντιμετωπιστούν σοβαρές δυσλειτουργίες στις

περιπτώσεις όπου ο αρχικός καταλογισμός εξαφανίζεται ή διορθώνεται με την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής που εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω ορίζεται ότι τα πρόστιμα ανακριβούς η μη υποβολής δήλωσης επιβάλλονται όταν με την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου, προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που καταλογίζεται ποσό προερχόμενο από πιστωτικό υπόλοιπο δήλωσης που έχει εισπραχθεί από τον φορολογούμενο, χωρίς να το δικαιούται.

Ισχύει: για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από τις 12.12.2019.

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού για μεταβίβαση ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση των συνολικών οφειλών για όλα τα ακίνητα του υπόχρεου, χωρίς να προαπαιτείται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών από ΕΝΦΙΑ.  

Εξορθολογίζονται τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε βάρος των συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων. Στην περίπτωση υποτροπής για το αυτό ακίνητο και για την ίδια αιτία, για την οποία έχει ήδη διαπιστωθεί παράβαση εντός δεκαετίας από τον διενεργούμενο έλεγχο, το πρόστιμο που αναλογεί διπλασιάζεται.

Ισχύει: για ελέγχους που διενεργούνται από την 1.1.2019 (σημ 17.1.2020: οι διατάξεις περί προστίμων τροποποιούνται)

Εισάγεται νέο πλαίσιο ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών για τις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο παραμένει προαιρετικό.

Πλαφόν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τελωνειακές παραβάσεις

Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκύψουν σηµαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το ουσιώδες µέγεθος, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 και τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία, επιβάλλεται στους ανωτέρω, µε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, διοικητικό πρόστιµο ύψους από 10.000 € έως 100.000 € ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.

Ισχύει: Για τις υποθέσεις στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η επιβολή του προστίμου με τις προϊσχύουσες διατάξεις (παρ. 5, άρθ.82 του ν.2238/1994).

Για τις παραβάσεις στις οποίες είχαν εφαρμογή οι προϊσχύουσες διατάξεις, επιβάλλονται από την ΕΛΤΕ κυρώσεις όπως προβλέπονται στα άρθρα 34-35 του ν. 4449/2017.

Τίθεται ανώτατο όριο στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τελωνειακές παραβάσεις, το οποίο ανέρχεται στο εξαπλάσιο του ποσού των τελωνειακών οφειλών.

Ισχύει: από 12.12.2019

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Αναστολή ΦΠΑ στις οικοδομές

Αναστέλλεται, μέχρι τις 31.12.2022, ο ΦΠΑ στην παράδοση ακινήτων,κατόπιν σχετικής αίτησης από τον υποκείμενο στο ΦΠΑ κατασκευαστή οικοδομών και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 11.6.2020 για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες που εκδίδονται από τις 12.12.2019 και εφεξής εφαρμόζεται 6μηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, επίσης δεν υπάγεται σε ΦΠΑ όταν ο κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου.

Με απόφαση του ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, να τροποποιεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ, εφόσον η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί από 1.1.2020 και η κατασκευή της οικοδομής έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2022.

Λόγω της αναστολής ΦΠΑ στην πώληση ακινήτων, ανάλογα αναστέλλεται και το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στο κόστος κατασκευής.

Ο ΦΠΑ εισροών που τυχόν έχει εκπεσθεί πριν την αναστολή, διακανονίζεται κατά το χρόνο της παράδοσης του κάθε ακινήτου. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Ο υποκείμενος στον φόρο που παραδίδει ακίνητα, ακόμη και αν βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο κοστολογίου οικοδομών.

Μετάταξη αγαθών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%)

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε φάρμακα για ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Ο υποκείμενος στο φόρο κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση, που παραδίδει ακίνητο υπαγόμενο στην αναστολή, καταβάλλει με έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να διακανονιστεί, κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Ισχύει: από τις 12.12.2019

Μετατάσσονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%:

 • τα βρεφικά και παιδικά παρασκευάσματα διατροφής
 • τα κράνη δικυκλιστών
 • οι βρεφικές πάνες και
 • τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου

Ισχύει: Από 1.1.2020.

Μετατάσσονται στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%), πέραν των εμβολίων για την ιατρική του ανθρώπου, τα ανοσολογικά προϊόντα της ΔΚ 3002, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται στην ιατρική του ανθρώπου. Η ρύθμιση αφορά σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα, όπως καρκίνος, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα και μυασθένεια.

Ισχύει: από 12.12.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Εναρμονίζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις φορολογίες κεφαλαίου, ενόψει της υλοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών σχετικά με την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων.

Έτσι η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα συμπληρώνεται πλέον από το συμβολαιογράφο που θα καταρτίζει τη συμβολαιογραφική πράξη, ο οποίος θα ενημερώνει και τη Φορολογική Διοίκηση για τα στοιχεία του συμβολαίου και για τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος, ενώ θεσμοθετείται ευθύνη του για τη μη ορθή συμπλήρωση της δήλωσης με βάση τα στοιχεία που του προσκόμισαν οι συμβαλλόμενοι, όχι όμως και για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του.

Γίνονται αναγκαίες προσαρμογές στις διατάξεις που αφορούν δηλώσεις για ακίνητα, τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα, ενόψει της διενέργειας προσωρινού προσδιορισμού της αγοραίας αξίας τους, προκειμένου να υποστηριχθεί ηλεκτρονικά η συγκεκριμένη διαδικασία.

Περαιτέρω, προβλέπεται υποχρέωση ελέγχου της δήλωσης από τη Φορολογική Διοίκηση στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 €, ενώ έλεγχος θα πραγματοποιείται και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποιητική δήλωση από την οποία θα προκύπτει μείωση φόρου, ανεξάρτητα από το ύψος αυτού.

Τέλος, εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη προκειμένου να ρυθμιστεί η εν γένει διαδικασία υποβολής της δήλωσης, ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη συμπλήρωση αυτής, ο προσδιορισμός των υποχρεώσεών του και της εν γένει ευθύνης του, η επιβολή του

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια

προβλεπόμενου προστίμου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Ισχύει: από 1.1.2020 (σημ 17.1.2020: ανεστάλη μέχρι τις 30.6.2020)

Τροποποιείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενόψει της υλοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής των αντίστοιχων δηλώσεων, και καταργούνται διατάξεις αυτού που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής. Ειδικότερα:

α) καταργούνται στο σύνολό τους οι φορολογικές διατάξεις που αφορούν την προίκα και όλοι οι σχετικοί με το θεσμό αυτό όροι, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές δεν εμφανίζουν στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα οποιοδήποτε φορολογικό ενδιαφέρον.

β) καταργούνται διατάξεις, που είτε δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της μηχανογραφικής λειτουργίας των εφαρμογών είτε έχουν περιπέσει πλέον σε αχρησία, ιδίως μετά την εφαρμογή του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) στις φορολογίες κεφαλαίου.

γ) τροποποιούνται οι διατάξεις για τη διαδικασία προεκτίμησης στις κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, για λόγους εναρμόνισης του νομοθετικού πλαισίου με το αντίστοιχο πλαίσιο, όπως αυτό εισάγεται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

δ) Κατ’ αναλογία με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, θεσμοθετείται αντίστοιχα και για τις φορολογίες κληρονομιών και δωρεών η υποχρέωση συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων από το συμβολαιογράφο που πρόκειται να συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη, η αυξημένη ευθύνη αυτού καθώς και η υποχρέωση των φορολογουμένων για προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών, ενόψει της ορθής συμπλήρωσης των οικείων δηλώσεων.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

ε) ορίζεται 9μηνη προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας 6μηνης προθεσμίας, με  κατάργηση της δυνατότητας για παράταση.

στ) καθορίζεται υποχρέωση ελέγχου των δηλώσεων από τη Φορολογική Διοίκηση στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 500 €, καθώς και ελέγχου κάθε μεταγενέστερης τροποποιητικής δήλωσης.

στ) εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη προκειμένου να ρυθμιστεί η εν γένει διαδικασία υποβολής της δήλωσης, ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη συμπλήρωση αυτής, ο προσδιορισμός των υποχρεώσεών του και της εν γένει ευθύνης του, η επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των νέων διατάξεων

Ισχύει: από 1.1.2020 (σημ 17.1.2020: ανεστάλη μέχρι τις 30.6.2020)

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) μετά τη σύνταξη υποσχετικής ή εκποιητικής δικαιοπραξίας, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου, εκτός από τους ίδιους τους φορολογουμένους και από τους συμβολαιογράφους, εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από τη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, για λόγους εναρμόνισης της νομοθεσίας περί ΕΝΦΙΑ με τη νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων Ε9.

Ισχύει: από 12.12.2019 (σημ 17.1.2020: ανεστάλη μέχρι τις 30.6.2020)

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Χορηγείται απαλλαγή, για όλα τα έτη που εφαρμόζεται ο ΕΝΦΙΑ, ήτοι από 1.1.2014, στα ακίνητα  τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Ισχύει: από τις 12.12.2018. Εφαρμόζεται από 1.1.2014 και εφεξής

Αναμορφώνεται το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των ζωνών και των τιμών εκκίνησης για το σύστημα αντικειμενικών αξιών. Συνιστάται Επιτροπή με τη συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων, καθώς και εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εμπειρογνωμόνων, για την εισήγηση επί της διαμόρφωσης των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης

Ισχύει: από 12.12.2019

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Όπου στο σχετικό νόμο αναγράφεται η φράση «οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά» αντικαθίσταται από τη φράση «ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 (Α’ 14). Περαιτέρω διευρύνονται οι κατηγορίες των νομικών πρόσωπων που εξαιρούνται του φόρου, χωρίς να έχουν περαιτέρω υποχρέωση να δηλώσουν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτά.

Ισχύει: από 12.12.2019

Κατ’ αναλογία με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο ακινήτων όλα τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση.

Ισχύει: από 1.1.2013 ή 1.1.2012, αντίστοιχα

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ειδικός φόρος στο κρασί

Νέα πάγια ρύθμιση ληξιπροθέσμων φορολογικών οφειλών

Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ή διαγραφής οφειλών μικρών οινοπαραγωγών, που προέρχονται από τον καταργηθέντα ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί.

Επιπλέον παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που προέρχονται από την ίδια αιτία

Ισχύει: από τις 12.12.2019

Για όλες γενικά τις φορολογικές οφειλές, αυξάνει ο αριθμός των δόσεων σε έως 24 μήνες.

Αν πρόκειται για οφειλές από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, οι δόσεις αυξάνονται σε έως 48 μήνες, με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 €.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, επιτρέπεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, η υπαγωγή της ίδιας οφειλής στη ρύθμιση για δεύτερη (και τελευταία) φορά και ο αριθμός δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό δόσεων που υπολείπονταν κατά το χρόνο απώλειας της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, προκαταβάλλεται ποσό διπλάσιο της μηνιαίας δόσης.  

Για οφειλές που ρυθμίζονται, εφαρμόζεται το τελευταίο δημοσιευμένο «μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις», όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% ετησίως για ρύθμιση έως 12 δόσεις και 1,5% ετησίως για περισσότερες δόσεις.

Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά, τα επιτόκια των πιο πάνω περιπτώσεων (12 δόσεων ή άνω) προσαυξάνονται αντίστοιχα κατά 1,5%.  Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για οφειλές από δασμούς.

Τα επιτόκια των προηγουμένων υποπεριπτώσεων δεν δύναται να υπερβαίνουν τα επιτόκια που ορίζουν οι ΚΦΔ και ΚΕΔΕ (ισχύον 8,76% ετησίως).

Για οφειλές από δασμούς, και ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων, το επιτόκιο ισούται με το εκφρασμένο σε ετήσια βάση και δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης  και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, χωρίς να προσαυξάνεται λόγω υπαγωγής της συγκεκριμένης κατηγορίας οφειλών σε ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη. 

 Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην ρύθμιση μέχρι το πέρας αυτής, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού ίσο με το 25% των συνολικών τόκων και μέχρι του ύψους της τελευταίας δόσης.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης και υπαγωγής των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθμιση για δεύτερη (και τελευταία) φορά, ως βάση υπολογισμού του ποσού των τόκων που απαλλάσσονται, λαμβάνεται το σύνολο των τόκων που επιβαρύνουν τις οφειλές από την πρώτη υπαγωγή τους στη ρύθμιση και ως την εξόφλησή τους.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ.

Ισχύει: από 1.1.2020.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΕΛΠ)

Ελάχιστος φόρος εταιρειών επενδύσεων

Προβλέπεται η περιοδική διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του 1 €.  

Επιπλέον ορίζεται ότι διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι του ποσού των 10  €, συνολικά ανά οφειλέτη, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

 Ισχύει: από 12.12.2019

Παρέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις προς τον Υπ. Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ να εκδώσουν αποφάσεις αναφορικά με τον μορφότυπο και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με το πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Παράλληλα συμπληρώνονται οι διατάξεις για την διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου περιλαμβάνοντας στους σχετικούς φορείς και τους «Παρόχους για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων».

Ισχύει: από 12.12.2019

Καταργείται το ελάχιστο ποσό φόρου που προβλεπόταν να καταβάλλουνοι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΣΕΕΑΠ-ν.2778/1999), τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων (ν.2778/1999), οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ-ν.3371/2005), καθώς και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ-ν.4099/2012).

Ισχύει: από 12.12.2019

Τέλος ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων

Φορολογία πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975

Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του τέλους υπέρ του Δημοσίου με τα επιλέξιμα για την επιβολή αλιευτικά και ρυμουλκά πλοία, οι υπόχρεοι, οι αντίστοιχες κλίμακες, καθώς και η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους.

Ισχύει: για την εκμετάλλευση πλοίων από 1.1.2020 και μετά.

Αναπροσαρμόζεται η κλίμακα των φορολογικών συντελεστών για τον υπολογισμό φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία, καθώς και αυτών με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής.

Διαχωρίζεται η διαδικασία βεβαίωσης από τη διαδικασία είσπραξης του φόρου, έτσι ώστε να είναι δυνατή σε μεταγενέστερο χρόνο και η δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ισχύει: για την εκμετάλλευση πλοίων από 1.1.2020 και μετά.

Στις διατάξεις του ν.27/1975 εντάσσονται πλέον και οι ναυλώτριες εταιρείες «γυμνού πλοίου» (bareboat charterer), καθώς και οι μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees)

Ισχύει: για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων και στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών και πλέον πρόσωπα που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι τα ίδια πρόσωπα με αυτά που προβλέπονται στον ΚΦΔ για τις φορολογικές οφειλές.

 Ισχύει: από τις 12.12.2019

Κατάργηση εισφοράς ν. 128/1975

Εξαίρεση των ΕΙΧ πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019

Καταργείται η εισφορά του άρθρου 1 του ν.128/1975 (0,6%), δηλαδή για τις εταιρείες factoring και leasing, με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους και συνεπώς λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ισχύει: από 1.1.2020

Από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα ΕΙΧ πολυτέκνων με 4 τουλάχιστον εξαρτώμενα (κατά τον ΚΦΕ) τέκνα.

Ισχύει: από τις 12.12.2019. Εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής

Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό 215.000.000 € για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).