Εισαγωγή:

Η εξάπλωση της Πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19) και στην χώρα μας, οδήγησε την Κυβέρνηση σε νομοθετικές παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες τόσο για την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στην ανάγκη περιορισμού της κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων πολιτών για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου, όσο και για την στήριξη των εργαζομένων, και των επιχειρήσεων που πλήττονται.

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται αναφορά των μέτρων που νομοθετήθηκαν ή ανακοινώθηκαν έως τις 31/3/2020 και αφορούν κυρίως σε εργασιακά – ασφαλιστικά θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις.

Α. Μέτρα που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις

Αρχικά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55-11/3/2020) νομοθετήθηκαν τα πρώτα έκτακτα μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας και επιπλέον θεσπίστηκε η «άδεια ειδικού σκοπού»

Ποιο συγκεκριμένα:

Δήλωση αλλαγών στο χρόνο εργασίας

Αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 11/3/2020 έως και 10/4/2020 η  υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, πριν την πραγματοποίησή τους.

Η καταχώρηση των αλλαγών στο «ΕΡΓΑΝΗ», θα δηλώνεται συγκεντρωτικά για τον μήνα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα μέσω ειδικού εντύπου.

Σχετ: παρ.1α, άρθ.4, ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 55-11/3/2020

Εξ’ αποστάσεως εργασία

Ορίζεται ότι ο εργοδότης δύναται με απόφασή του (μονομερώς), να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (π.χ. τηλε-εργασία).

Σχετ: παρ.2, άρθ.4, ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 55-11/3/2020

Άδεια ειδικού σκοπού

Θεσπίστηκε η «άδεια ειδικού σκοπού» για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά σε δομές εκπαίδευσης.

Η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου να το αιτηθεί στον εργοδότη και εκείνος οφείλει να την εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι), εφόσον τα παιδιά τους :

α) είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

 β) φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο),

γ) φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών,

δ) είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Σημ: Στις σχετικές οδηγίες το Υπ. Εργασίας (οικ. 12339/404/12.3.2020) παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τη λήψη της άδειας για διάφορες περιπτώσεις εργαζόμενων γονέων.

Χορήγηση- Διάρκεια

Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται από 11/3/2020 έως 10/4/2020, και για όσο διαρκεί η εφαρμογή των έκτακτων και προσωρινών μέτρων.

Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας (1) ημέρας κανονικής αδείας του εργαζομένου, η οποία αφαιρείται από τη συνολική δικαιούμενη κανονική άδεια για το έτος 2020. Το σχήμα αυτό (3+1 ημέρες) δύναται να επαναλαμβάνεται διαδοχικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη των εκτάκτων μέτρων.

Επειδή η χορήγηση της άδειας συσχετίζεται με το δικαίωμα λήψης ετήσιας κανονικής άδειας, χρήση αυτής στο σύνολό της είναι δυνατόν να κάνουν μόνον όσοι εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών για εξαήμερη εργασία, ή πέντε (5) ημερών για πενθήμερη εργασία. Διαφορετικά δικαιούνται να κάνουν χρήση τμήματος αυτής κατ’ αναλογία του δικαιώματός τους σε κανονική άδεια.

Χρόνος εργασίας και Αμοιβή

Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού λογίζεται ως χρόνος εργασίας, συνεπώς αμείβεται και ασφαλίζεται κανονικά και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομένων που προκύπτει λόγω της σχέσης εργασίας τους.

Οι δύο πρώτες ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού αμείβονται από τον εργοδότη, ενώ η τρίτη από τον τακτικό προϋπολογισμό

Επιβάλλεται υποχρέωση στον εργοδότη να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ (11/4/2020-15/4/2020) τους εργαζομένους που έλαβαν την ειδική άδεια και προβλέπεται η έκδοση ΥΑ που θα καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες.

Επίσης ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμπτώματα της νόσου οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός, Όμοια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και για εργαζόμενους που ανήκουν, κατά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε ευπαθείς ομάδες.

Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός κι αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής.

Υπερωριακή Απασχόληση

Προβλέπεται έκτακτη κατ’ εξαίρεση διαδικασία στις υπερωρίες, σε επιχειρήσεις που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες,

Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να εφαρμόσουν (υπερβάλλουσα) υπερωριακή απασχόληση χωρίς τη σχετική απόφαση έγκρισης του Υπ. Εργασίας.

Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Σχετ: αρθ.15, ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’64-14/3/202

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου.

Παρέχεται η δυνατότητα σε εργοδότη, του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση λειτουργίας με βάση εντολή δημόσιας αρχής, να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε άλλη επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο αυτό υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Αναμένεται  υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της διάταξης καθώς και για τη διαδικασία δήλωσης της μεταβολής αυτής στο «ΕΡΓΑΝΗ».

Σχετ: αρθ.10 ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’68-20/3/2020

Ιατροί εργασίας –Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και εργασίας σε εργοτάξια

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την άσκηση καθηκόντων «ιατρού εργασίας».   

Επίσης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες (ήτοι μέχρι τις 19/9/2020), με Υπουργική απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια.

Σχετ: αρθ.13 & 61 ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’68-20/3/2020

Β. Εργασιακές ρυθμίσεις σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊου (COVID-19)

Τα μέτρα αφορούν σε επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν, με βάση απόφαση Δημόσιας Αρχής, είτε θεωρούνται ως πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, που  περιλαμβάνεται στον Πίνακα ΚΑΔ που δημοσιεύει το Υπ. Οικονομικών (όπως αυτός επικαιροποιείται).

1. Επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει απόφασης Δημόσιας Αρχής.

1. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Κατά το διάστημα αναστολής οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η εν λόγω απαγόρευση λειτουργίας συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.

2. Οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται «αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

3. Άδειες άνευ αποδοχών, που τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως και οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν επίσης σε αναστολή, οι δε εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

4. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που λήγουν μετά την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, τίθενται επίσης σε αναστολή και μετά το πέρας αυτής, συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας επίσης δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

5. Απαγορεύεται η απόλυση σε όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής. Έτσι, στις επιχειρήσεις αυτές, τυχόν καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας από 18/3/2020 και μετά είναι άκυρες.

6. Για του εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίοι τυγχάνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, το κράτος παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  45 ημερών, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους.

7. Οι ΑΠΔ για τους, υπο αναστολή σύμβασης, εργαζόμενους υποβάλλονται κανονικά.

8. Οι επιχειρήσεις στους οποίους δημόσια αρχή επιβάλλει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, υποχρεούνται να υποβάλουν από 24/3/2020 έως και 10/4/2020  υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν:

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ όπως αυτοί ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου  ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου

γ) τους  εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και

δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης, οι επιχειρήσεις κηρύσσονται έκπτωτες από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών κάθε είδους προς το Δημόσιο.

9. Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΕΡΓΑΝΗ.

Οικονομικές Διευκολύνσεις

Εφόσον τηρηθεί η πιο πάνω διαδικασία, οι εν λόγω επιχειρήσεις, θα έχουν τις εξής διευκολύνσεις- απαλλαγές:

 • Μη πληρωμή των εργαζομένων για το διάστημα που αναστέλλεται η σύμβασή τους (18/3/2020-30/4/2020)
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το ίδιο διάστημα αναστολής
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών  εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% των συνολικών επαγγελματικών μισθωμάτων τους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
 • Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης
 • Δυνατότητα για παράταση στην καταβολή του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους (μέχρι Ιούνιο 2020 το αργότερο).
 • Ο χρόνος αναστολής δεν περιλαμβάνεται στον χρόνο απασχόλησης για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα από τον εργοδότη. Η αναλογία του Δώρου για το διάστημα αναστολής της σύμβασης, θα καταβληθεί από το Δημόσιο

Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής και ανήκουν σε Όμιλο, δύναται να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε άλλη επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση συνολικής διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Σχετ: αρθ.13 ΠΝΠ -ΦΕΚ Α’64-14/3/2020, αρθ.10 και 11 ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’68-20/3/2020, ΚΥΑ 12998/232-ΦΕΚ Β’28-28.3.2020, ΚΥΑ Δ15/Δ’/οικ.13226/325-ΦΕΚ Β’1044-26.3.2020, Υπ. Εργασίας δελτία τύπου 24.3.2020-30.3.2020, Υπ. Οικ. δελτίο τύπου 31.3.2020.

2.Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ

1. Ως επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά θεωρούνται αυτές οι οποίες στις 20.3.2020 είχαν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα ΚΑΔ που δημοσιεύει το Υπ. Οικονομικών (όπως αυτός επικαιροποιείται), υπό την προϋπόθεση ότι ο ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον πίνακα:

 • είτε ήταν ο κύριος κωδικός δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • είτε ήταν ο δευτερεύων κωδικός με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, βάσει της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2018

2. Οι επιχειρήσεις  που πλήττονται, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που είχαν στις 21/3/2020. Η αναστολή είναι ανέκκλητη και διενεργείται για συνεχόμενο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

Στο μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να ενταχθεί η πληττόμενη επιχείρηση από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020, χρονικό διάσημα που μπορεί να παραταθεί με ΚΥΑ.

3.Το μέτρο της αναστολής συμβάσεων μπορεί να εφαρμοστεί  σταδιακά μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.

4. Και για αυτές τις επιχειρήσεις ισχύει η καθολική απαγόρευση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ώστε να τύχουν των ευεργετημάτων. Επιπρόσθετα, μετά τη λήξη της αναστολής και για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται   να διατηρήσουν  τον ίδιο αριθμό εργαζομένων και με τους ίδιους όρους εργασίας που ίσχυαν κατά την 21/3/2020, ημερομηνία από την οποία μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού εργαζομένων δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

5. Οι εργαζόμενοι  των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, καθώς και τυχόν εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, δικαιούνται την  αποζημίωση ειδικού σκοπού των οκτακοσίων ευρώ (800€).

6. Στους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών.

7. Οι ΑΠΔ για τους, υπο αναστολή σύμβασης, εργαζόμενους υποβάλλονται κανονικά.

8. Οι εργοδότες της κατηγορίας αυτής (που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ), υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 – 20/4/2020 στην οποία δηλώνουν:

α) ότι πλήττονται σημαντικά

β) τους εργαζόμενους των οποίων τις συμβάσεις εργασίας έχουν θέσει σε αναστολή,

γ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης, οι επιχειρήσεις κηρύσσονται έκπτωτες από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών κάθε είδους προς το Δημόσιο.

9.Η πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση γνωστοποιείται, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΕΡΓΑΝΗ.

10. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

11. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ), πέραν του μέτρου της αναστολής συμβάσεων ή συνδυαστικά με αυτό, δύνανται να εφαρμόσουν και τα ακόλουθα δύο (2) σχήματα:

(α) το μέτρο της «λειτουργίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» ή/και

(β) το μέτρο «μεταφοράς προσωπικού» σε άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες (εφαρμοστικές) ΥΑ, τα εν λόγω σχήματα εργασίας συνοψίζονται ως ακολούθως:

Λειτουργία με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχήμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας, που αποτελεί ιδιότυπη εκ περιτροπής εργασία. Συγκεκριμένα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατά μέγιστο, o εργοδότης δύναται με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες ανά μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Και σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο «ΕΡΓΑΝΗ».

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου

Ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο της μεταφοράς προσωπικού υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Οικονομικές Διευκολύνσεις

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ), εφόσον ακολουθήσουν την εν λόγω διαδικασία θα έχουν τις εξής διευκολύνσεις- απαλλαγές:

 • Μη πληρωμή των εργαζομένων που αναστέλλεται η σύμβασή τους
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το ίδιο διάστημα
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών  εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα.
 • Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης
 • Δυνατότητα για παράταση στην καταβολή του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους (μέχρι Ιούνιο 2020 το αργότερο).
 • Ο χρόνος αναστολής δεν περιλαμβάνεται στον χρόνο απασχόλησης για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα από τον εργοδότη. Η αναλογία του Δώρου για το διάστημα αναστολής της σύμβασης, θα καταβληθεί από το Δημόσιο

Σχετ: αρθ.13 ΠΝΠ -ΦΕΚ Α’64-14/3/2020, αρθ.10 και 11 ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’68-20/3/2020, ΚΥΑ 12998/232-ΦΕΚ Β’28-28.3.2020, ΚΥΑ Δ15/Δ’/οικ.13226/325-ΦΕΚ Β’1044-26.3.2020, Υπ. Εργασίας δελτία τύπου 24.3.2020-30.3.2020, Υπ. Οικ. δελτίο τύπου 31.3.2020.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).