Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Λόγω της παράτασης στα περιοριστικά μέτρα που αφορούν στην λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στην μετακίνηση των πολιτών, η κυβέρνηση νομοθέτησε τα πιο κάτω πρόσθετα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων :

Έκπτωση 25% στον ΦΠΑ μέσω συμψηφισμού του με μελλοντικές οφειλές

Στις επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από τον κορωνοϊό (βάσει ΚΑΔ),  εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30.4.2020 το συνολικό ποσό της οφειλής ΦΠΑ που είναι καταβλητέος τον Απρίλιο (ήτοι τον ΦΠΑ περιόδου Μαρτίου 2020 για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία ή του Α’ τριμήνου 2020 για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία), παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες φορολογικές οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.

Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί να έχει εξοφληθεί και ο ΦΠΑ της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας στις 26.3.2020.

Προσοχή. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Μείωση 40% στα μισθώματα Απριλίου

Η ρύθμιση της μερικής απαλλαγής, κατά 40%, στις επαγγελματικές μισθώσεις, που ήδη ίσχυε για τις επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας, επεκτείνεται πλέον και στις πληττόμενες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ).

Η εν λόγω μείωση 40% αφορά στα μισθώματα επαγγελματικών ακινήτων μηνός Απριλίου 2020 και περιλαμβάνει και τις επαγγελματικές μισθώσεις κινητών και ακινήτων, που έχουν συναφθεί στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στην πάνω μείωση εντάσσονται και οι μισθώσεις κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις πιο πάνω πληττόμενες επιχειρήσεις, στους οποίους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και στη συνέχεια κοινοποιούν τη δήλωση στον εκμισθωτή προκειμένου να συνεννοηθούν για την ταμειακή διευθέτηση της μείωσης.

Τα ίδια ισχύουν και για τους εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η σύμβασή τους.

Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση από τον εργοδότη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία του μίσθιου, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της δήλωσης από 21.4.2020 έως 23.4.2020. Αντίστοιχη δήλωση προβλέπεται επίσης και για τους εργαζόμενους, μέσω της πλατφόρμας supportemployees.yeka.gr

Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, στους ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι επωμίζονται την έκτακτη μείωση του μισθώματος, προβλέπεται είτε αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών έως τις 31.8.2020 είτε ,σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση της αναστολής και πληρώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, έκπτωση 25% επί των παραπάνω οφειλών.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων ΜμΕ

Με σχετική Υπουργική Απόφαση προβλέπεται επιδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού, για την κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Το μέτρο αφορά σε τόκους δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων με διαχειριστή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση και τα οποία ήταν ενήμερα στις 31.12.2019.

Οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται από  15.4.2020 έως τις 30.6.2020.

Στις ωφελούμενες επιχειρήσεις προβλέπεται ρήτρα για διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις 31.12.2020.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται, οι προυποθέσεις, η διαδικασία και οι σχετικοί όροι, προβλέπονται στη σχετική «αναλυτική πρόσκληση» του συγκεκριμένου προγράμματος (βλ. πιο κάτω σχετικό σύνδεσμο).

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1193

Αναδρομική μεταβολή κύριου ΚΑΔ επιχειρήσεων προκειμένου να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, υπό προυποθέσεις

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν, εν τοις πράγμασι, κύρια δραστηριότητα που θεωρείται ως πληττόμενη από την κρίση του κορωνοϊού (βάσει ΚΑΔ), αλλά παρόλα αυτά δεν ευεργετούνται από τα μέτρα στήριξης που έχουν θεσπιστεί, επειδή η εν λόγω δραστηριότητα δεν έχει δηλωθεί στο taxis ούτε ως κύρια, ούτε ως δευτερεύουσα-με το μεγαλύτερο τζίρο για το 2018, έχουν πλέον την δυνατότητα να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, εφόσον δηλώσουν ως κύριο ΚΑΔ με αναδρομική ισχύ, αυτόν της πληττόμενης δραστηριότητας

Προυποθέσεις για την μεταβολή είναι ο δηλούμενος ως νέος κύριος ΚΑΔ:

– να ήταν ήδη δηλωμένος στο taxis στις 13.4.2020 (ως δευτερεύων)

– να αποδειχθεί ότι είναι ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019

Η σχετική δήλωση μεταβολής υποβάλλεται, με ευθύνη του φορολογούμενου, στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟY έως τις 24.4.2020, χωρίς να γίνεται έλεγχος επαλήθευσης κατά την υποβολή της.

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πολύ υψηλά.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).