Θέμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Με σχετική ΚΥΑ ενεργοποιείται το εξαγγελθέν μέτρο κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που αφορά στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή».

Με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και την εκδοθείσα απόφαση, το μέτρο αφορά σε χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων από το Υπ. Οικονομικών, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης..

Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής, με το πρώτο έτος να αποτελεί περίοδο χάριτος, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιείται κατά τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Δικαίωμα για υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μέτρο, έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους, εφόσον έχουν πληγεί από την κρίση του COVID-19 και ασχέτως αν εντάσσονται ή όχι στις λίστες ΚΑΔ του Υπ. Οικονομικών.

Στο μέτρο δεν μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που είναι προβληματικές ή έχουν τυχόν εξαντλήσει το ανώτατο όριο κρατικών ενισχύσεων για την τριετία 2018-2020 ή είναι αδρανείς.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται μέχρι τις 10.4.2020 σε σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ : https://www.aade.gr/mybusinesssupport.

Κατά την υποβολή οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα και στοιχεία των εσόδων τους (ανάλογα με το καθεστώς ΦΠΑ και το είδος των τηρούμενων βιβλίων τους) και στη συνέχεια για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 (μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα), κοινοποιούν στην πλατφόρμα τα μηνιαία ακαθάριστα έσοδά τους,.

Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

Από τις σχετικές ανακοινώσεις προκύπτει ότι και για αυτό το μέτρο οι εντασσόμενες επιχειρήσεις δεσμεύονται για διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων (10.4.2020), αναμένεται η έκδοση νέας Απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τη διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και  για κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).