Εισαγωγή:

Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στη κατεύθυνση της στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19).

Πέραν των ήδη νομοθετημένων μέτρων πολλά ακόμη μέτρα προγραμματίζονται από την Κυβέρνηση, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εξαγγελίας.

Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνοψίζουμε τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τόσο αυτά που έχουν ήδη νομοθετηθεί και διευκρινιστεί, αλλά και αυτά που έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, με στόχο να παράσχουμε μια συνοπτική μεν αλλά ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Είναι φυσιολογικό σε μία περίοδο που δεν χαρακτηρίζεται ως «κανονική», να δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και απορίες.

Παρόλα αυτά σας διαβεβαιώνουμε ότι η ΘΕΣΙΣ εργάζεται αδιάκοπα για την παρακολούθηση και «αποκωδικοποίηση» των κυβερνητικών παρεμβάσεων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις.

Σημειώνουμε ότι στην παρούσα ενημέρωση δεν περιλαμβάνονται τα θέματα εργατικής φύσης, για τα οποία προετοιμάζουμε ιδιαίτερο ενημερωτικό και επισημαίνουμε ότι λόγω της διαρκούς ροής των πληροφοριών, η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τα μέχρι σήμερα (30.3.2020) δεδομένα.

Παράταση καταβολής φορολογικών οφειλών

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών των επιχειρήσεων, μέχρι τις 31.8.2020.

Στο μέτρο εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού COVID-19, που θεωρούνται αυτές οι οποίες στις 20.3.2020 είχαν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο οποίος περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΔ (βλ. συνημμένο), υπό την προϋπόθεση ότι ο ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον πίνακα:

 • είτε ήταν ο κύριος κωδικός δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • είτε ήταν ο δευτερεύων κωδικός με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, βάσει της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2018

Στην παράταση εμπίπτουν οι βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που έληξαν ή θα λήξουν στο διάστημα από 11.3.2020 μέχρι και την 30.4.2020 και στην αναστολή εμπίπτουν οι βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τις 11.3.2020.

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις λόγω της παράτασης.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα ΝΠΔΔ, τα κρατικά ΝΠΙΔ κλπ συναφείς κρατικοί φορείς.

Παράταση με τους ίδιους αναλογικά όρους δίδεται και στις βεβαιωμένες οφειλές των φυσικών προσώπων:

 • που εκμισθώνουν ακίνητα στις πιο πάνω πληγείσες επιχειρήσεις ή
 • που εργάζονται ως μισθωτοί στις πιο πάνω επιχειρήσεις και η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή

Στη ρύθμιση των εργαζομένων δεν περιλαμβάνονται όσοι εξαιρούνται από την αναστολή εργασίας, ήτοι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, τελούντες σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. διοικητικό προσωπικό) καθώς και οι εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς.

(Σχετικά αρθ. 1 και 2 της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020, Αποφ Α1053-ΦΕΚ Β’ 949/21.3.2020, Αποφ. Α1054-ΦΕΚ Β’ 950/21.3.2020, Αποφ. Α1061-A1062-A1063 ΦΕΚ Β’ 1043/26.3.2000)

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών οφειλών

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 (για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή την αναστολή των συμβάσεων εργασίας) και οι εισφορές δύναται να καταβληθούν έως 30.9.2020 και 31.10.2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων.

Η υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ για τις πιο πάνω μισθολογικές περιόδους, υφίσταται κανονικά.

Περαιτέρω τρίμηνη παράταση παρέχεται στις επιχειρήσεις για δόσεις ρυθμίσεων που ήταν απαιτητές από 31.3.2020 και μετά, χωρίς τον υπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων.

Στις παρατάσεις αυτές εντάσσονται οι ίδιες επιχειρήσεις (*) που εντάσσονται και στην παράταση καταβολής φορολογικών οφειλών (βλ. πιο πάνω).

Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που ισχύουν και για τις φορολογικές οφειλές (ήτοι απαγόρευση απολύσεων, μη μείωση προσωπικού).

(*)Προσοχή Η σχετική απόφαση του Υπ. Εργασίας προβλέπει ότι για την ένταξη στο μέτρο λαμβάνεται μόνο ο κύριος ΚΑΔ (και όχι και ο τυχόν δευτερεύων με τον μεγαλύτερο τζίρο, βάσει δήλωσης 2018)..Επίσης ο πίνακας ΚΑΔ που επισυνάπτεται στην απόφαση δεν είναι ο τελευταίος επικαιροποιημένος που έχει εκδώσει το Υπ. Οικονομικών. Προφανώς, η εν λόγω απόφαση του Υπ. Εργασίας, δεν έχει προσαρμοστεί με τη λογική του Υπ. Οικονομικών, οπότε εικάζουμε πως το Υπ. Εργασίας θα εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών. Λογικά αναμένουμε τροποποίηση της απόφασης από το Υπ. Εργασίας, διαφορετικά ισχύει μόνο ο κύριος ΚΑΔ καθώς και η λίστα των ΚΑΔ της συγκεκριμένης απόφασης.

(Σχετικά αρθ. 3 της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020, Αποφ. Δ15/Δ’/οικ. 13226/325-ΦΕΚ Β’ 1044/26.3.2020)

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

Από τις 20.3.2020 έως και τις 31.12.2020 τα πιο κάτω είδη μετατάσσονται στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%:

 • Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική
 • Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή 
 • Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα 
 • Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη, η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
  Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση

(Σχετικά αρθ. πρώτο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020, Ε2038/23.3.2020)

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

Οι επιχειρήσεις των οποία η λειτουργία έχει ανασταλεί ή απαγορευτεί προσωρινά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% των συνολικών επαγγελματικών μισθωμάτων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για επαγγελματικά μισθώματα κινητών ή ακινήτων στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η ίδια απαλλαγή ισχύει και σε φυσικά πρόσωπα για συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση στην οποία έχουν επιβληθεί μέτρα αναστολής η προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Για την απαλλαγή απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων.

(Σχετικά αρθ. δεύτερο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020, Αποφ 13031/Δ1.4551-ΦΕΚ Β 994/23.3.2020)

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

Σε εκκρεμείς κατά την 20.3.2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Ως εκκρεμείς, νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέχρι την 20.3.2020.

(Σχετικά αρθ. τρίτο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020, Ε2037/23.3.2020)

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Παρατείνεται, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 που είναι απαιτητές έως 31.3.2020 και 30.4.2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, χωρίς τον υπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων.

Οι εν λόγω εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση λήγει στις 30.9.2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, επιβάλλεται τόκος καθυστέρησης. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Επίσης παράταση τριών (3) μηνών, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, παρέχεται και για δόσεις ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών από τις 31.3.2020 και μετά,.

Στις ασφαλιστικές ρυθμίσεις εντάσσονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι (ήτοι οι ασφαλιζόμενοι στον πρώην ΕΤΑΑ) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ήτοι οι ασφαλιζόμενοι στον πρώην ΟΑΕΕ), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι θεωρούνται ως πληττόμενοι από την κρίση του κορωνοϊού, εφόσον ο ΚΑΔ (*) που είχαν στις 20.3.2020, περιλαμβάνεται στον Πίνακα ΚΑΔ.

Σε περίπτωση άσκησης πολλαπλής δραστηριότητας ή άσκησης παράλληλα και δραστηριότητας ασφαλιστέας στον πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται, εφόσον μία από τις ασκούμενες δραστηριότητες, στις 20.3.2020, είχε ΚΑΔ(*) εντασσόμενο στη σχετική λίστα.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα, στις περιόδους απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.

Ακόμη προβλέπεται η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους καθώς και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων (αναμένεται ΚΥΑ).

(*)Προσοχή Η σχετική απόφαση του Υπ. Εργασίας προβλέπει ότι για την ένταξη στο μέτρο λαμβάνεται μόνο ο κύριος ΚΑΔ (και όχι και ο τυχόν δευτερεύων με τον μεγαλύτερο τζίρο, βάσει δήλωσης 2018). Προφανώς, η εν λόγω απόφαση του Υπ. Εργασίας, δεν έχει προσαρμοστεί με τη λογική του Υπ. Οικονομικών, οπότε εικάζουμε πως το Υπ. Εργασίας θα εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών. Λογικά αναμένουμε τροποποίηση της απόφασης από το Υπ. Εργασίας, διαφορετικά ισχύει μόνο ο κύριος ΚΑΔ.

(Σχετικά αρθ. έβδομο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020, Αποφ.Δ15/Δ ́/οικ.13412/327 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1077/27.03.2020)

 

Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας προς δυνητικούς δικαιούχους με καταληκτική προθεσμία υποβολής 31.3.2020, παρατείνονται κατά τρείς (3) μήνες.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας που λήγει την 31.3.2020 παρατείνεται έως τις 30.6.2020.

(Σχετικό αρθ. δέκατο πέμπτο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020)

Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί, αναστέλλονται όλες οι δεσμευτικές προθεσμίες που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων των δικαιούχων:

Σχετικές Αποφάσεις Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Τίτλος Δράσης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 668/148/Α2/11.02.2016 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 667/147/Α2/11-02-2016 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 669/149/Α2/11-02-2016 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 670/150/Α2/11-02-2016  Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5732/713/Α3/07-11-2017 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6129/852/Α3/20-11-2017 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8756/2894/Α3/19-12-2018 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8755/2893/Α3/19-12-2018 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Βήμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3167/530/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Άλμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3185/1063/Α3/04.06.2018 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

(Σχετικό Αποφ.1788/329/Α3-24.3.2020)

Ενεργοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της ΕΨΠ.

Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, με τους κωδικούς του taxisnet.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης.

 (Σχετικά αρθ εικοστό τέταρτο έως τριακοστό πρώτο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020, ΥΨΗΔ 7335/ΕΞ/23.3.2020)

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Έως τις 30.6.2020, η Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

 (Σχετικό αρθ. τριακοστό τρίτο της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020)

Δημόσιες συμβάσεις

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τον κορωνοϊό (COVID-19), με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη μέχρι τις 20.3.2020 παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Ήδη το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε σχετική απόφαση.

(Σχετικό αρθ. εξηκοστό της ΠΝΠ-ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020, Αποφ. 20319-ΦΕΚ Β’ 1022/24.3.2020)

Παράταση υποβολής δηλώσεων μισθώσεων

Με απόφαση της ΑΑΔΕ, παρατείνονται μέχρι τις 30.6.2020:

 • Οι δηλώσεις μισθώσεων ακινήτων (αρχικές ή τροποποιητικές) με ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης από 1.2.2020 έως 30.4.2020
 • Οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής (π.χ. Airbnb) με ημερομηνία αναχώρησης ή ακύρωσης από 1.2.2020 έως 31.5.2020.

(Σχετικό Αποφ Α1052/ΦΕΚ Β΄1072/27.3.2020)

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων

Με απόφαση της ΑΑΔΕ, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τα πιο κάτω φορολογικά αντικείμενα:

 • Δηλώσεις φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και τελών χαρτοσήμου, που λήγουν εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020, παρατείνονται για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους κατά περίπτωση. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου
 • Δηλώσεις περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, που λήγουν στις 30.4.2020, παρατείνονται μέχρι τις 30.6.2020
 • Δηλώσεις φόρου διαμονής, που λήγουν 31.3.2020 και30.4.2020, παρατείνονται μέχρι τις 29.5.2020 και 30.6.2020 αντίστοιχα
 • Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, ήτοι δηλώσεις φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγουν εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020, παρατείνονται μέχρι τις 29.5.2020. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Για την προστασία της υγείας, οι δηλώσεις φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, παραλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται χωρίς διενέργεια ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

(Σχετικό Αποφ Α1064-ΦΕΚ B’ 1079/28.03.2020)

Λοιπά εξαγγελθέντα μέτρα στήριξης

Χωρίς να έχουν ακόμη νομοθετηθεί, έχουν εξαγγελθεί και τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα στήριξης:

Μέτρα για επιχειρήσεις

– Ένταξη στη σχετική λίστα και νέων ΚΑΔ με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να καλύπτονται από μέτρα στήριξης (86% των ΚΑΔ θα καλύπτονται, που αντιστοιχεί σε 800 χιλ. περίπου επιχειρήσεις, που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων)

– Παροχή έκπτωσης 25% στις επιχειρήσεις επί των βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία μηνός Απριλίου 2020 (εκτός ΦΠΑ), σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και οι οφειλές καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. Επιπλέον, εάν οι πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές. Προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

– Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις

– Δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους μέχρι το καλοκαίρι (ιούνιο-2020). Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις τίθεται σε προσωρινή αναστολή, το ποσό του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής καταβάλλεται από το Κράτος. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις

– Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) κατά την περίοδο 2 έως 10 Απριλίου 2020. Και σε αυτό το μέτρο ισχύει η ρήτρα μη απολύσεων.

– Συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου

– Τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τις μεταχρονολογημένες επιταγές, με αναστολή της λήξης τους κατά 75 ημέρες στις πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), (αναμένεται η έκδοση νέας ΠΝΠ).

Μέτρα για επαγγελματίες

– Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων  (μέχρι 5 εργαζόμενοι) που περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι στον Πίνακα ΚΑΔ.

– Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης (600 ευρώ ανά άτομο μέσω voucher) και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

(β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ.

(γ) Ένταξή τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης των 800 ευρώ από τον Μάιο.

– Η μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία.

(Σχετικά Δελτία τύπου Υπ. Εργασίας 24.3.2020 και 30.3,2020, Υπ. Οικονομικών 27.3.2020 και 30.3.2020).

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).