Με τον πρόσφατο Νόμο 4710 (ΦΕΚ Α’ 142/23.7.2020), εισάγονται διατάξεις για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου στα πλαίσια της προώθησης και λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης.

Μεταξύ αυτών των διατάξεων προβλέπεται και ένα πλέγμα φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, τα οποία συνοψίζονται στην συνέχεια:

Φυσικά πρόσωπα – Απαλλαγές από το εισόδημα

Διευρύνονται οι απαλλαγές από το εισόδημα μισθωτής εργασίας και πλέον, πέραν της απαλλαγής, από τις «παροχές σε είδος», που ήδη ίσχυε για την παραχώρηση χρήσης μη ρυπογόνου οχήματος(*) με ΛΤΠΦ(**) έως 40.000 ευρώ, από το εισόδημα των μισθωτών απαλλάσσεται και

  • Η αποζημίωση εξόδων κίνησης που αφορούν στη δαπάνη φόρτισης ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
  • Το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Σημειώνεται ότι όταν η ΛΤΠΦ παραχωρούμενου μη ρυπογόνου οχήματος υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, το υπερβάλλον λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα και υπολογίζεται με βάση την σχετική κλίμακα των παροχών σε είδος.

(*) όχημα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km

(**) ΛΤΠΦ = Λιανική Τιμή Προ Φόρων

(Ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2020)

Επιχειρήσεις – Αυξημένη έκπτωση δαπανών

Προβλέπεται προσαυξημένη έκπτωση στις δαπάνες των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση, ως ακολούθως:

(α) Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών ΕΙΧ

Για ΕΙΧ με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ, η έκπτωση στη πραγματοποιηθείσα δαπάνη μίσθωσης προσαυξάνεται κατά 50%, όταν πρόκειται για όχημα με μηδενικούς ρύπους, ενώ η προσαύξηση ανέρχεται σε 30% για όχημα με χαμηλούς ρύπους.

Για ΕΙΧ με ΛΤΠΦ άνω των 40.000 ευρώ, οι προσαυξήσεις για το υπερβάλλον ποσό της ΛΤΠΦ περιορίζονται σε 25% και 15% αντίστοιχα για οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

(β) Δαπάνες για σταθμούς φόρτισης

Η δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων εκπίπτει προσαυξανόμενη κατά 50%.

Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους η πιο πάνω προσαύξηση ανέρχεται σε 70%, κατά το ποσό δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς.

Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, η προσαύξηση ανέρχεται σε 70% για την λοιπή Ελλάδα και 90% για τα νησιά.

Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι 30%.

Το εν λόγω κίνητρο εντάσσεται στο καθεστώς de minimis.

(γ) Δαπάνες για λοιπά οχήματα

Η δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων εκπίπτει προσαυξημένη κατά ποσοστό 50%. Το ποσοστό προσαύξησης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων ορίζεται σε 30%.

Η δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ή χαμηλών ρύπων εκπίπτει προσαυξημένη κατά ποσοστό 50%.

(δ) Αποσβέσεις

Αυξάνουν οι συντελεστές απόσβεσης για τα μη ρυπογόνα οχήματα και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 ΚατηγορίαΣυντελεστής απόσβεσης
Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων100%  
Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων50%
Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων25%  
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων50%  
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων25%  
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων50%  
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων25%

Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι 50% ή 100%, η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού ΕΙΧ μηδενικών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ, χορηγείται δυνατότητα έκπτωσης προσαυξημένη κατά 50% και για το υπερβάλλον κατά 25%. Τα αντίστοιχα ποσοστά προσαύξησης για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων ανέρχονται σε 30% και 15%.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους, η δαπάνη απόσβεσης εταιρικού ΕΙΧ μηδενικών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ, εκπίπτει προσαυξημένη κατά ποσοστό 75% και για το υπερβάλλον ποσό κατά 35%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων είναι 35% και 20%. Το συγκεκριμένο κίνητρο επίσης εντάσσεται στο καθεστώς de minimis.

(Ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις για τις επιχειρήσεις των νησιωτικών δήμων, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021).

Φυσικά πρόσωπα – Εξαίρεση από τα τεκμήρια

Δεν ισχύει το τεκμήριο απόκτησης, προκειμένου για αγορά ΕΙΧ αυτοκινήτου, οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με ΛΤΠΦ έως 50.000 ευρώ.

Επιπλέον για τα εν λόγω αυτοκίνητα, ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη (διαβίωσης), ενώ για τα άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

(Ισχύουν  για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά)

Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα

Εισάγονται στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, στις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας (ήτοι στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης).

Τα εν λόγω κίνητρα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο de minimis, συνίστανται σε μείωση του φορολογικού συντελεστή, σε περαιτέρω προσαύξηση των αποσβέσεων καθώς και σε προσαύξηση στην έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

(Ισχύουν  για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά)

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).