Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο Νόμος 4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020), ο οποίος περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και διατάξεις αναπτυξιακού περιεχομένου και φορολογικού ενδιαφέροντος.

Οι σημαντικότερες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:

 • Θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής στα τιμολόγια, της ονομασίας του εμπορικού σήματος που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης

[Σχετικό άρθρο 16]

 • Διευρύνεται η δυνατότητα χρήσης της τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των εταιρειών, χωρίς την υποχρέωση της ρητής πρόβλεψής τους από το καταστατικό

[Σχετικό άρθρο 23]

 • Καθιερώνεται η σύσταση ΙΚΕ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός από τις περιπτώσεις που, κατά νόμο, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο

[Σχετικό άρθρο 24]

 • Εισάγονται διατάξεις για τις επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967, που αφορούν ειδικότερα στις ενισχύσεις που τους χορηγούνται, καθώς και διάταξη με την οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

[Σχετικό άρθρο 39]

 • Παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 – Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4399/2016

[Σχετικό άρθρο 40]

 • Στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, εντάσσονται πλέον και οι αθλητικές εγκαταστάσεις

[Σχετικό άρθρο 41].

 • Ρυθμίζονται θέματα επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους

[Σχετικό άρθρο 44].

 • Τροποποιείται το άρθρο 22 του ΚΦΕ και με ισχύ από 1.9.2020, η έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξάνεται πλέον κατά 100% (από 30% που ίσχυε)

[Σχετικά άρθρα 46 και 55].

 • Προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων [Σχετικό άρθρο 47].
 • Τροποποιείται το άρθρο 17 του ΚΦΔ, σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς

[Σχετικό άρθρο 48].

 • Εισάγονται φορολογικά κίνητρα σε «επενδυτικούς αγγέλους», μέσω της παροχής έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί του κεφαλαίου που εισφέρουν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα σε επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

[Σχετικό άρθρο 49] .

 • Παρέχεται απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας ) [Σχετικό άρθρο 53].
 • Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας –  Αυξάνεται το ύψος του προστίμου που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε. σε μέλη του στο ποσό των 3.000 ευρώ κ.λπ.

[Σχετικό άρθρο 57].

 • Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών

[Σχετικό άρθρο 67].

 • Παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος

[Σχετικό άρθρο 84].

 • Παρατείνονται οι προθεσμίες και προβλέπεται άρση της ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους [Σχετικό άρθρο 85].

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).