Στα πλαίσια εφαρμογής του Τρίτου Μνημονίου, με τους νόμους 4387/24.5.2016 και 4389/27.5.2016, επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πληθώρα αντικείμενα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας.

Οι κυριότερες μεταβολές παρατίθενται στη συνέχεια:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος

Η κλίμακα φορολογίας, με την οποία φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αφενός τροποποιείται και αφετέρου πλέον καταλαμβάνει και τα εισοδήματα που προκύπτουν από ατομικές επιχειρήσεις καθώς και από ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Η νέα κλίμακα εφαρμόζεται στα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016 και μετά. Νέα κλίμακα (ισχύς από 1.1.2016)

Φορολογητέο εισόδημα (€) Συντελεστής φόρου
Από Έως
0 20.000 22%
20.001 30.000 29%
30.001 40.000 37%
40.001 και άνω 45%

 

Για σκοπούς συγκρισιμότητας η παλιά κλίμακα, που ίσχυε μέχρι τις 31.12.2015 και αφορούσε μόνο στους μισθωτούς και συνταξιούχους, ήταν η πιο κάτω:

Φορολογητέο εισόδημα (€) Συντελεστής φόρου

Από

Από Έως
0 25.000 22%
25.000,01 42.000 32%
42.000,01 και άνω 42%

 

Αντίστοιχα μέχρι και τις 31.12.2015, τα κέρδη από ατομικές επιχειρήσεις (με απλογραφικά βιβλία) φορολογούνταν με 26% για τις πρώτες 50.000 € και με 33% για το υπερβάλλον, ενώ τα κέρδη των ατομικών αγροτικών επιχειρήσεων υπάγονταν σε φόρο με συντελεστή 13%.

Μειώσεις Φόρου Εισοδήματος

Με ισχύ επίσης από 1.1.2016, τροποποιούνται και οι μειώσεις του φόρου που προκύπτει μετά την εφαρμογή της πιο πάνω κλίμακας.

Οι εν λόγω μειώσεις πλέον δεν υπολογίζονται μόνο με βάση το φορολογητέο εισόδημα (όπως ίσχυε), αλλά και με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογούμενου και περαιτέρω οι μειώσεις φόρου εφαρμόζονται και για τους δύο συζύγους.

Σημειωτέον ότι οι εν λόγω μειώσεις φόρου δεν υπολογίζονται στο εισόδημα από ατομική επιχείρηση, παρά μόνον στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και στο εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση, όταν προέρχεται από κατ’ επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Οι μειώσεις φόρου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του αναλογούντος φόρου, έχουν ως ακολούθως:

Για φορολογητέο εισόδημα (από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση) μέχρι 20.000 €, η μείωση του φόρου είναι:

 • 900 € για το φορολογούμενο χωρίς τέκνα,
 • 950 € για το φορολογούμενο με ένα (1) τέκνο,  2.000 € για το φορολογούμενο με δύο (2) τέκνα και             2.100 €  για το φορολογούμενο με τρία (3) τέκνα και άνω.

Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 20.000 €, η μείωση φόρου περιορίζεται κατά 10 € ανά 1.000 € εισοδήματος.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Όταν αποκτάται εισόδημα (α) από ατομική επιχείρηση μαζί με εισόδημα (β) από μισθούς και συντάξεις ή/και (γ) εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου υπολογίζεται μόνο για το εισόδημα των (β) και (γ) περιπτώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η παλιά μείωση φόρου που υπολογιζόταν μόνο στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις και  ίσχυε μέχρι και 31.12.2015, ανήρχετο στις 2.100 € ευρώ, ανεξαρτήτως ύπαρξης τέκνων και εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερέβαινε το ποσό των 21.000 €, ενώ στο υπερβάλλον εισόδημα η μείωση περιοριζόταν κατά 100 € ανά

1.000 € εισοδήματος και εξαλείφετο πλήρως σε εισόδημα άνω των 42.000 €.

                 

Φορολογία Επιχειρήσεων

Από 1.1.2016, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ,ΕΕ κλπ), οι συνεταιρισμοί (πλην των αγροτικών), οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, φορολογούνται με συντελεστή 29% ασχέτως κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων.

Με τις προγενέστερες διατάξεις οι πιο πάνω προσωπικές εταιρείες, όταν τηρούσαν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνταν με συντελεστή 26% για τις πρώτες 50.000 € και με 33% για το υπερβάλλον.

Ουσιαστικά επέρχεται εξομοίωση της φορολογίας για τα κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων με αυτήν των ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, όμως για τα πρόσωπα αυτά και εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία, εξακολουθεί να μην φορολογείται η περαιτέρω διανομή κερδών (με φόρο μερισμάτων).

Φορολογία Μερισμάτων

Τα μερίσματα που διανέμονται από την 1.1.2017 και εφεξής φορολογούνται με συντελεστή 15% (αντί του ισχύοντος 10%).

Υπενθυμίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες, συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

Σε περίπτωση που διανέμονται προμερίσματα από ΑΕ ή πραγματοποιούνται προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2016, η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2017, παρακρατείται φόρος με τον αυξημένο συντελεστή (15%). Ο αυξημένος συντελεστής δεν εφαρμόζεται για τις εντός του 2016 προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών, καθώς και κοινοπραξιών, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Φορολογία ενοικίων ακινήτων

Από 1.1.2016, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με νέα κλίμακα, η οποία προβλέπει συντελεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από

12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ και συντελεστή 45% για τα υπερβάλλοντα εισοδήματα.

Η κλίμακα που ίσχυε μέχρι τις 31.12.2015, προέβλεπε συντελεστή φόρου 11% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και συντελεστή 33% για τα υπερβάλλοντα εισοδήματα.

                 

Παροχές σε είδος από τη χρήση ΕΙΧ επιχειρήσεων

Από 1.1.2016, το θεωρητικό εισόδημα από παροχή αυτοκινήτου (παροχή σε είδος), που χρησιμοποιούν τα στελέχη των επιχειρήσεων, αυξάνει και υπολογίζεται πλέον στο 80% των δαπανών του αυτοκινήτου που εγγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης – εργοδότη (ως δαπάνες εξακολουθούν να λαμβάνονται οι αποσβέσεις ή το χρηματοδοτικό κόστος αγοράς ή το μίσθωμα πλέον τελών κυκλοφορίας, επισκευών και συντηρήσεων). Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, το σχετικό εισόδημα υπολογίζεται σε ποσοστό 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

Με βάση τα προισχύοντα, το εισόδημα υπολογιζόταν στο 30% των αντιστοίχων δαπανών.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

Η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης αλλάζει και αυτή από1.1.2016 με την ουσιαστική

, όπως

Η νέα κλίμακα της εισφοράς έχει ως ακολούθως:

Εισόδημα σε ευρώ Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης
Από Έως
0 12.000 0,0%
12.001 20.000 2,2%
20.001 30.000 5,0%
30.001 40.000 6,5%
40.001 65.000 7,5%
65.001 220.000 9,0%
Άνω των 220.000 10,0%

 

Ως βάση υπολογισμού της εισφοράς εξακολουθεί να λαμβάνεται το σύνολο του εισοδήματος, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Από την εισφορά παραμένουν οι εξαιρέσεις που προίσχυαν (εισοδήματα ολικώς τυφλών, αναπήρων πάνω από 80%, αποζημίωση απόλυσης, μακροχρόνια άνεργοι κλπ.).

Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο, ενώ για τους έγγαμους η εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους υπολογίζεται χωριστά.

Η παλαιότερη κλίμακα, η οποία σημειωτέον εφαρμοζόταν όχι κλιμακωτά αλλά στο σύνολο του εισοδήματος, είχε ως εξής:

Εισόδημα σε ευρώ Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης
Από Έως
12.001 20.000 0,70%
20.001 30.000 1,40%
30.001 50.000 2,00%
50.001 100.000 4,00%
100.001 500.000 6,00%
Άνω των 500.000 8,00%

 

Γ. ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ως γνωστό ο ΕΝΦΙΑ, επιβάλλεται ετησίως στα ακίνητα που εμφανίζονται στην περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου φυσικού η νομικού προσώπου, κατά την 1.1 εκάστου έτους. Ο ΕΝΦΙΑ αποτελείται από τον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο ο οποίος επιβάλλεται όταν η αξία των ακινήτων υπερβαίνει κάποιο ποσό. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου αυτού εν γένει είναι πολλοί, όπως η τιμή ζώνης, η επιφάνεια, η παλαιότητα, η θέση, η χρήση κ.α.

Στις αρχές του 2016, οι τιμές ζώνης οι οποίες παρέμεναν αμετάβλητες για το πλείστο των περιοχών της χώρας από το 2007, μειώθηκαν προκειμένου να προσαρμοστούν με τις εμπορικές.

Όμως και παρότι η πιο πάνω μείωση επιφέρει αντίστοιχα μείωση στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, με το Ν. 4389/27.5.2016 αναπροσαρμόστηκαν αυξητικά ορισμένοι παράμετροι υπολογισμού του φόρου, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερός ο εισπρακτικός στόχος του Κράτους.

Οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για το 2016, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε θα υπολογιστεί με βάσει τις νέες τιμές ζώνης, έχουν ως ακολούθως:

(1) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου στα οικόπεδα (εντός σχεδίου ή οικισμού), ως εξής:

 Νέοι συντελεστές

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου

(€/μ2)

0,01 − 2,00 01 0,0037
2,01 − 4,00 02 0,0075
4,01 − 6,00 03 0,0125
6,01 − 10,00 04 0,0185
10,01 − 14,00 05 0,0285
14,01 − 20,00 06 0,0375
20,01 − 50,00 07 0,0750
50,01 − 75,00 08 0,1490
75,01 − 100,00 09 0,1850
100,01 − 150,00 10 0,2470
150,01 − 200,00 11 0,3700
200,01 − 300,00 12 0,5550
300,01 − 400,00 13 0,7400
400,01 − 500,00 14 0,9900
500,01 − 600,00 15 1,2500
600,01 − 700,00 16 1,6000
700,01 − 800,00 17 1,8500
800,01 − 900,00 18 2,0950
900,01 − 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 − 1.500,00 20 3,1000
1.500,01 − 2.000,00 21 3,7000
2.000,01 − 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 − 4.000,00 23 7,4000
4.000,01 − 5.000,00 24 9,2500
5.000,01+ 25 11,2500

 

Για σκοπούς συγκρισιμότητας οι παλαιοί συντελεστές είχαν ως εξής:

 Παλαιοί συντελεστές

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου

(€/μ2)

0,01 − 2,00 01 0,003
2,01 − 4,00 02 0,006
4,01 − 6,00 03 0,010
6,01 − 10,00 04 0,015
10,01 − 14,00 05 0,023
14,01 − 20,00 06 0,030
20,01 − 50,00 07 0,060
50,01 − 75,00 08 0,120
75,01 − 100,00 09 0,150
100,01 − 150,00 10 0,200
150,01 − 200,00 11 0,300
200,01 − 300,00 12 0,450
300,01 − 400,00 13 0,600
400,01 − 500,00 14 0,800
500,01 − 600,00 15 1,000
600,01 − 700,00 16 1,300
700,01 − 800,00 17 1,500
800,01 − 900,00 18 1,700
900,01 − 1.000,00 19 1,900
1.000,01 − 1.500,00 20 2,500
1.500,01 − 2.000,00 21 3,000
2.000,01 − 3.000,00 22 4,000
3.000,01 − 4.000,00 23 6,000
4.000,01 − 5.000,00 24 7,500
5.000,01+ 25 9,000

 

 

(2) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου στα φυσικά πρόσωπα, ο οποίος επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων. Ο συμπληρωματικός φόρος πλέον επιβάλλεται στη ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τις 200.000 € σε σχέση με τις 300.000 € που προίσχυε (σημ. η αξία των αγροτεμαχίων δεν λαμβάνεται υπόψη για το συμπληρωματικό φόρο).

Η σχετική κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου έχει ως εξής:

Νέα κλίμακα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 − 200.000 0,0%
200.000,01 − 250.000 0,10%
250.000,01 − 300.000 0,15%
300.000,01 − 400.000 0,30%
400.000,01 − 500.000 0,50%
500.000,01 − 600.000 0,60%
600.000,01 − 700.000 0,80%
700.000,01 − 800.000 0,90%
800.000,01 – 900.000 1,00%
900.000,01 – 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 – 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

 

Για σκοπούς συγκρισιμότητας παρατίθεται πιο κάτω η παλαιά κλίμακα:

Παλαιά κλίμακα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 − 300.000 0,0%
300.000,01 − 400.000 0,1%
400.000,01 − 500.000 0,2%
500.000,01 − 600.000 0,3%
600.000,01 − 700.000 0,6%
700.000,01 − 800.000 0,7%
800.000,01 − 900.000 0,8%
900.000,01 − 1.000.000 0,9%
Υπερβάλλον 1,0%
 • Δεν ισχύει πλέον η μείωση στον κύριο φόρο κατά 20% για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
 • Αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου στα νομικά πρόσωπα, από 5‰ σε 5,5‰.
 • Αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου στα οριζόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία από 2,5 ‰ στο 3,5‰.
 • Δεν ισχύει πλέον η απαλλαγή του συμπληρωματικού φόρου για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα εν λόγω ακίνητα φορολογούνται με συντελεστή 1‰.

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Με το Ν. 4389/27.5.2016 επήλθαν σημαντικές μεταβολές σε πληθώρα φορολογιών, όπως συνοψίζονται στη συνέχεια:

 • Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε από 23% στο 24% (ισχύς από 1.6.2016)
 • Καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στη 2η ομάδα νησιών (Σύρο, Θάσο, Άνδρο,

Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο) (ισχύς από 1.6.2016)

 • Επιβλήθηκε τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10% (ισχύς από 1.6.2016)
 • Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης με νέους συντελεστές και έκπτωση ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων (ισχύς από 1.6.2016)
 • Αλλαγές θεσμοθετήθηκαν στον φόρο πολυτελείας (ισχύς από 1.6.2016)
 • Αυξάνεται ο ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο. (ισχύς από 15.10.2016)
 • Αυξάνεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα και σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα, ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως. (ισχύς από

1.6.2016)

 • Παρέχεται απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

(ισχύς από 1.6.2016)

 • Αυξάνει η συμμετοχή του Δημοσίου στα τυχερά παίγνια στο 35%. (ισχύς από 1.1.2016)
 • Επιβάλλεται τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5% (ισχύς από 1.1.2017)
 • Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου

(ισχύς από 1.1.2017)

 • Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στον καφέ (ισχύς από 1.1.2017)
 • Αυξάνει από 20% σε 26% ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων (ισχύς από 1.1.2017)
 • Αυξάνει ο ΕΦΚ της αμόλυβδης βενζίνης από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα (ισχύς από 1.1.2017)
 • Αυξάνει ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα (ισχύς από 1.1.2017)
 • Αυξάνει ο ΕΦΚ Υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα (ισχύς από 1.1.2017)
 • Μειώνεται ο ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση από 1,5 σε 0,30 ανά giga-joule (ισχύς από 1.1.2017)
 • Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ στην αιθυλική αλκοόλη, που εφαρμόζεται στην περιοχή της Δωδεκάνησου (ισχύς από 1.1.2018)
 • Επιβάλλεται «φόρος διαμονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα. Το ποσό του φόρου ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 € για ξενοδοχεία 3 αστέρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο ποσό του 0,25 € για δωμάτια – διαμερίσματα 1-2 κλειδιών, 0,50 € για δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και στο ποσό του 1,00 € για δωμάτια – διαμερίσματα 4 κλειδιών. (ισχύς από

1.1.2018).

 • Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία του ν.4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, κ.λπ. (ισχύει για οφειλές που ήταν εκκρεμείς στις 31.3.2016 και ρυθμίζονται μέχρι τις 31.12.2017)
 • Θεσμοθετούνται φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων και τους ΟΣΕΚΑ (ισχύς από 1.2016 και μετά.)
 • Αυστηροποιείται ο ορισμός του επαγγελματία αγρότη, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η προϋπόθεση να αντλεί το κυριότερο μέρος του ετήσιου εισοδήματος του (τουλάχιστον το 50%) από την ενασχόληση του στον αγροτικό χώρο.