Οικονομικοί Έλεγχοι

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες, τόσο με την αξιολόγηση και εφαρμογή συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, όσο και με τη διενέργεια αλλά και με την επίβλεψη των, κατά περίπτωση, επιβεβλημένων ελέγχων.

Πιο κάτω παραθέτουμε τις κυριότερες υπηρεσίες σε θέματα οικονομικών ελέγχων :

• Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων από φορολογική άποψη.
• Έλεγχος τριμηνιαίων ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
• Έλεγχος με σκοπό την εξαγορά επιχειρήσεων.
• Ειδικοί έλεγχοι επί συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. αποθεμάτων, κόστους, μισθοδοσίας, πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης, κ.λπ.).
• Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
• Αξιολόγηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

ΤΑΚΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ

[email protected]
τηλ.: 0030-210-7292365-6
fax: 0030-210-7290942