Συμβουλές επί θεμάτων Προσωπικού

Καθώς η επιλογή κατάλληλου προσωπικού και η τοποθέτησή του σε αντίστοιχες θέσεις είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και πολύπλοκο θέμα, που προβληματίζει κάθε επιχείρηση, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει σε πλαίσια απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, την αξιολόγηση των κατάλληλων στελεχών, με στόχο την άριστη οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της Επιχείρησής σας.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κυριότερες από τις εργασίες μας που αφορούν σε θέματα προσωπικού :

• Εκπόνηση μισθοδοσίας προσωπικού.
• Επιλογή προσωπικού.
• Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.
• Οργανογράμματα και περιγραφές θέσεων.
• Προγράμματα κινήτρων.
• Συγγραφή Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας.

ΤΑΚΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ

[email protected]
τηλ.: 0030-210-7292365-6
fax: 0030-210-7290942