Ως γνωστόν ο Ν.4174/2013, δηλαδή ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας εν γένει.

Με τον πρόσφατο Ν.4337/17.10.2015, ο οποίος τροποποίησε τον ΚΦΔ, επήλθαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα φορολογικά πρόστιμα που θα επιβάλλονται από τούδε και στο εξής και σε γενικές γραμμές γίνεται προσπάθεια για εκλογίκευση των προστίμων, τα οποία, στις πλείστες των περιπτώσεων, μειώνονται προκειμένου να βελτιωθεί η εισπραξιμότητά  τους από την Φορολογική Διοίκηση.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, να τις τακτοποιήσουν με ευνοϊκότερους όρους εφόσον υποβάλλουν ανέκκλητη δήλωση προς την Φορολογική Αρχή μέχρι τις 15.1.2016.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις που μπορούν να ενταχθούν στην πιο πάνω διαδικασία αφορούν σε πρόστιμα σχετικά με ανακρίβεια ή μη υποβολή δηλώσεων, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων καθώς και με πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ και του ΚΦΑΣ που αφορούν σε πλαστά ή εικονικά στοιχεία.

Στους τρείς (3) πίνακες που ακολουθούν, περιγράφονται συνοπτικά τα νέα πρόστιμα που ισχύουν, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΚΦΔ με βάση το Ν.4337/2015.