Λογιστικές Υπηρεσίες

Η χρήση γενικά αποδεκτών Μηχανογραφικών Πακέτων Λογιστικής, μας δίνει τη δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησης του Λογιστηρίου της Επιχείρησής σας, είτε στην έδρα σας, είτε στα γραφεία μας, με στόχο την ταχεία ενημέρωση της Διοίκησης, την άμεση άντληση πληροφοριών και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία της Επιχείρησης.

Οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες σε λογιστικά θέματα περιλαμβάνουν :

• Λογιστική παρακολούθηση
• Εποπτεία επί λογιστικών θεμάτων
• Σχεδιασμός και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων (Γενική – Αναλυτική Λογιστική)
• Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
• Σχεδιασμός συστημάτων Διοικητικής Λογιστικής
• Κατάρτιση ενοποιημένων ισολογισμών
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα
• Εποπτεία εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων (Δ.Λ.Π.)
• Προετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή Δ.Λ.Π.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ

[email protected]
τηλ.: 0030-210-7292365-6
fax: 0030-210-7290942