ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – Ν.4172/2013), που γενικά ισχύει από το 2014 και μετά, ορίζεται ότι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία...

Νόμοι 4334/16.7.2015 & 4336/14.8.2015

Στα πλαίσια της πρόσφατης 3ετούς συμφωνίας της χώρας μας με τους εταίρους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τους Νόμους 4334/16.7.2015 και 4336/14.8.2015. Τα δύο αυτά νομοθετήματα περιλαμβάνουν πολλαπλές ρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα κυρίως σε φορολογικά,...

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως γνωστόν ο Ν.4174/2013, δηλαδή ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας εν γένει. Με τον πρόσφατο Ν.4337/17.10.2015, ο οποίος τροποποίησε τον ΚΦΔ,...

Νόμοι 4387/24.5.2016 & 4389/27.5.2016

Στα πλαίσια εφαρμογής του Τρίτου Μνημονίου, με τους νόμους 4387/24.5.2016 και 4389/27.5.2016, επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πληθώρα αντικείμενα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας. Οι κυριότερες μεταβολές παρατίθενται στη συνέχεια: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κλίμακα...

Νόμος 4446/26.12.2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/26.12.2016, με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Με το Νόμο αυτό:...