Στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της πανδημίας του Covid-19, κατά το τελευταίο διάστημα θεσμοθετήθηκαν τα πιο κάτω μέτρα:

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η Κρατική ενίσχυση της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αρχικών αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, εκδόθηκε η αναμενόμενη ΥΑ που καθορίζει τις προυποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Γενικά δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, οι οποίες απασχολούσαν 1 έως 500 εργαζόμενους, κατά την 31.3.2020 ή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ πού δεν απασχολούσαν προσωπικό κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω δικαιούχοι εντάσσονται στην ενίσχυση εφόσον είχαν υποβάλλει την αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλαμβάνονται στη λίστα ΚΑΔ της εκδοθείσας ΥΑ (που αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή) ή εμφανίζουν μείωση τζίρου σε σχέση με τα ιστορικά τους στοιχεία, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ΥΑ.

Ειδικότερα για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία απαιτείται μείωση τζίρου κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020 τουλάχιστον 20%, ενώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία η απαιτούμενη μείωση τζίρου ορίζεται σε 6,7% τουλάχιστον και αφορά στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

Πέραν των πιο πάνω, η απόφαση καθορίζει πλήθος επιπρόσθετων κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για την ένταξη στο μέτρο.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τύπο και περαιτέρω προβλέπονται κατώτατα όρια ποσών ενίσχυσης ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων κάθε εντασσόμενης επιχείρησης.

Όσον αφορά στην επιστροφή της ενίσχυσης, ισχύει περίοδος χάριτος μέχρι τις 31.12.2021 και στη συνέχεια το ληφθέν ποσό επιστρέφεται σε 40 μηνιαίες δόσεις με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα για επιστροφή μέρους μόνο της ληφθείσας ενίσχυσης και προβλέπονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ρήτρες για τους λήπτες της εγγύησης.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.5.2020  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Σύμφωνα με δηλώσεις, σχεδιάζεται και θα μπει σε εφαρμογή, στους επόμενους δύο μήνες η δεύτερη φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Ήδη, περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου

Από τις 28.4.2020 είχε δοθεί η δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο για τα δύο πρώτα έτη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, υπό τον όρο διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Το ύψος του δανείου διαμορφώνεται στο 50% του τζίρου του προηγούμενου έτους ή στο 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους, ενώ το ύψος του δανείου διαφοροποιείται σε περίπτωση νέων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων χωρίς διακριτά οικονομικά μεγέθη. 

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες, με περίοδο χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Για τα δύο πρώτα έτη το επιδοτούμενο επιτόκιο θα είναι σταθερό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, ενώ για τα υπόλοιπα έτη το επιτόκιο καθορίζεται από την συνεργαζόμενη Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους του προγράμματος.

Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και στο τηλ. 2107450400, καθώς και από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

Λόγω πολύ μεγάλης συμμετοχής και υπερκάλυψης του συγκεκριμένου προυπολογισμού, το σύστημα έπαψε να δέχεται αιτήσεις, αλλά με νεώτερη ανακοίνωση (6.5.2020), το Υπ. Ανάπτυξης ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους από τις 20.5.2020.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 8.300 αιτήσεις και έχει δεσμευτεί από τις τράπεζες ποσό 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Νέο εργαλείο ρευστότητας για τις επιχειρήσεις

Με βάση σχετικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου θα μπει σε εφαρμογή το δεύτερο εργαλείο ρευστότητας, που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Αυτό αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης μέσω τραπεζών που μπορεί να φτάσει το 25% του ετήσιου τζίρου, ή το διπλάσιο της ετήσιας μισθοδοσίας, με εγγύηση μέχρι το 80% του δανείου.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Δήλωση της άδειας ειδικού σκοπού

Ειδικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, ή άδεια ειδικού σκοπού  δηλώνεται στο «ΕΡΓΑΝΗ» συνολικά έως τις 15.6.2020 (έντυπο 11.1). Σε περίπτωση νέας παράτασης αυτού του μέτρου, η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.

Προσωρινή ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας

Προστέθηκε νέο έντυπο στο ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου οι επιχειρήσεις-εργοδότες να δηλώνουν την προσωρινή ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται πριν την έναρξη πραγματοποίησης της έκτακτης εργασίας. Μετά τη λήξη αυτής, η αναστολή της σύμβασης συνεχίζεται για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωσή του.

Δηλώσεις και διορθώσεις το ΕΡΓΑΝΗ

Με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για υποβολή νέων ή συμπληρωματικών δηλώσεων καθώς και ορθών επαναλήψεων δηλώσεων που είχαν υποβληθεί, σε ειδικές περιπτώσεις και κατηγορίες.

Αφορά σε επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι προέβησαν δε αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ ή έχουν εργαζόμενους ειδικών περιπτώσεων (όπως μεταβίβαση επιχείρησης, γνήσιος δανεισμός, απασχόληση μέσω ΕΠΑ κλπ) ή δικαιούνται μείωσης μισθώματος Απριλίου 2020 ή επιθυμούν να μεταβάλλουν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας (υποβάλλονται από 7.5.2020 έως 10.5.2020).

Όσον αφορά στους εργαζόμενους, η δυνατότητα παρέχεται προκειμένου να λάβουν την ειδική αποζημίωση (800 €), ήτοι σε εργαζόμενους ειδικών περιπτώσεων (όπως μεταβίβαση επιχείρησης, γνήσιος δανεισμός, απασχόληση μέσω ΕΠΑ κλπ κατ΄ αντιστοιχία με τους εργοδότες πιο πάνω) ή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη (υποβάλλονται από 8.5.2020 έως 12.5.2020), καθώς και σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών (ΚΥΑ οικ.16073/287/ 22.4.2020) (Υποβολή από 11.5.2020 έως 17.5.2020).

Κόστος άδειας ειδικού σκοπού, κόστος διαστήματος αναστολής σύμβασης και ΑΠΔ περιόδου Μαρτίου 2020

Εκδόθηκαν οι σχετικές ΚΥΑ για τον προσδιορισμό του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού, του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας και δόθηκαν από τον ΕΦΚΑ οι αναγκαίες οδηγίες για την υποβολή της ΑΠΔ για τον μήνα Μάρτιο 2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των δικαιούχων αδείας ειδικού σκοπού οφείλουν να δηλώσουν στην ΑΠΔ, το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού και να καταβάλλουν σε αυτούς το σύνολο των ημερομισθίων τους,  δηλαδή τόσο αυτών που πρέπει να καλύψουν ως εργοδότες όσο και αυτών που καλύπτονται από το Υπουργείο Εργασίας.

Σε δεύτερο χρόνο, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν στο προσωρινό έντυπο ειδικού σκοπού του ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο 11.1) όλα τα απαραίτητα στοιχεία (περιλαμβάνοντας και τον IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού), προκειμένου, στη συνέχεια, το Υπ. Εργασίας να τους καταβάλει το ποσό που υποχρεούται.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από τους εργαζόμενους από τις 11.3.2020 και μέχρι τις 10.5.2020 ή μεταγενέστερα εάν παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

Στην ΑΠΔ που υποβάλλεται,  το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζεται διακεκριμένα από την πραγματική απασχόληση, όπως επίσης διακεκριμένα καταχωρίζονται και τυχόν αποδοχές οικειοθελείς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω έκτακτης τηλε-εργασίας σε εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που του διαστήματος αναστολής, μειωμένο κατά το ύψος των εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταβάλλονται οικειοθελώς οικειοθελείς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω έκτακτης τηλε-εργασίας, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή ΑΠΔ για τον μήνα Μάρτιο 2020 έχει παραταθεί έως 15.5.2020 και διευκρινίζεται ότι για την μισθολογική περίοδο απασχόλησης Μαρτίου 2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας δεν μπορεί να είναι πριν την 15.3 για τις κλειστές επιχειρήσεις ή πριν την 21.3 για τις λοιπές πληττόμενες (βάσει ΚΑΔ) επιχειρήσεις.   

Παράταση συμβάσεων εργασίας σε αναστολή

Στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, η αναστολή συμβάσεων παρατείνεται για όσο διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας.

Με ΥΑ δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέχρι τις 30.6.2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο.

Στις λοιπές επιχειρήσεις που πλήττονται (βάσει ΚΑΔ), παρέχεται δυνατότητα για παράταση της αναστολής μέχρι και για 30 μέρες και πάντως όχι πέραν της 31.5.2020, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι του 60% των συμβάσεων που τελούν σε αναστολή,

Αναμένεται ΥΑ για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων και τον καθορισμό της οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων στους οποίους παρατείνεται η αναστολή σύμβασης εργασίας.

Ανάκληση συμβάσεων εργασίας σε αναστολή

Επιχειρήσεις με συμβάσεις εργασίας σε αναστολή, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση τους, τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Αναμένεται εφαρμοστική ΥΑ.

Η εφαρμογή του παρόντος δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

Γ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τήρηση αποστάσεων

Με βάση σχετική ΚΥΑ, στα πλαίσια διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, όπως επίσης ελάχιστη αναλογία 1 ατόμου ανά 10 τ.μ.

Δράσεις επιχειρήσεων

Με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας παρέχονται οδηγίες και εξειδικεύονται οι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Τα ειδικά μέτρα πρόληψης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: α) Οργανωτικά μέτρα, β) Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας, γ) Περιβαλλοντικά μέτρα καθώς και δ) Παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων.

Τέλος προτείνεται και η τήρηση εντύπου αυτό-αξιολόγησης της επιχείρησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ή με τον συνεργάτη σας από τη ΘΕΣΙΣ που σας υποστηρίζει (th@thesissa.com, τηλ:2107292365).