Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/26.12.2016, με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Με το Νόμο αυτό:

 • Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα
 • Τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο της Διοικητικής Δικονομίας, τόσο ενώπιον του

ΣτΕ όσο και ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

 • Αναπροσαρμόζονται τα παράβολα, τα τέλη και τα δικαστικά έξοδα και εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση της είσπραξής τους από τους δικαιούχους φορείς
 • Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών και τέλος
 • Ρυθμίζονται θέματα και λοιπών Υπουργείων

Οι κυριότερες ρυθμίσεις φορολογικού περιεχομένου που εισάγονται με τον Νόμο αυτό, παρατίθενται στη συνέχεια.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ν 4446/2016

Δίδονται κίνητρα για την υποβολή, έως και τις 31.5.2017, δηλώσεων παρελθόντων ετών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 30.9.2016.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και αφορά σε δηλώσεις αρχικές ή τροποποιητικές, χρωστικές ή μηδενικές, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα που εμπίπτουν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ-Ν 4174/2013), ήτοι φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογία κληρονομιών, τέλη χαρτοσήμου, ΕΝΦΙΑ, κλπ., καθώς και σε οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. κατάσταση συμφωνητικών, συγκεντρωτική αγορών-πωλήσεων κλπ.).

Εφόσον η δήλωση είναι χρεωστική, με την υποβολή της προσδιορίζεται άμεσα ο κυρίως φόρος (όπως ίσχυε το έτος εκείνο), ενώ τα κίνητρα έγκεινται στη σημαντική μείωση του πρόσθετου φόρου που συμβεβαιώνεται με τον κυρίως φόρο.

Για χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και τις 31.3.2017, επί του κυρίως φόρου υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 8%, ενώ το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανεβαίνει στο 10% εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν το δίμηνο που έπεται (1.4.2017-31.5.2017). Ο πιο πάνω πρόσθετος φόρος (8% ή 10% κατά περίπτωση), προσαυξάνεται περαιτέρω με τους ακόλουθους συντελεστές, ανάλογα με έτος εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την αρχική υποβολή της δήλωσης:

 

Έτος που έληξε η αρχική προθεσμία Συντελεστής αναπροσαρμογής
Έως 2001 25,00%
2002 23,00%
2003 20,00%
2004 16,00%
2005 15,00%
2006 12,00%
2007 10,00%
2008   6,00%
2009   5,00%
2010 και μετά   0,00%

Με βάση τα πιο πάνω, ο πρόσθετος φόρος για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση και θα υποβάλλουν δηλώσεις έως και τις 31.3.2017, ανέρχεται από 8% έως 10% επί του κυρίως φόρου, ενώ αν υποβάλλουν δήλωση από 1.4.2017 έως και τις 31.5.2017 ο πρόσθετος φόρος θα ανέλθει σε 10% έως 12.5%, επι του κυρίως φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι χωρίς την χρήση της ρύθμισης, οι πρόσθετοι φόροι είναι δυνατόν να ανέλθουν μέχρι 60% για εκπρόθεσμες δηλώσεις και μέχρι 120% όταν η δήλωση κριθεί από τον έλεγχο ως ανακριβής ή δεν έχει υποβληθεί.

Για παράδειγμα, αν στις 5.4.2017 εφαρμόζοντας τη ρύθμιση υποβληθεί τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, της οποίας η αρχική προθεσμία είχε λήξει το έτος 2006, ο τελικός πρόσθετος φόρος θα ανέλθει σε ποσοστό 11.2% του κυρίως φόρου (10% + (10% Χ 12%)), ενώ αν η ίδια δήλωση υποβληθεί πριν τις 31.3.2017, ο τελικός πρόσθετος φόρος θα ανέλθει σε ποσοστό 8,96% του κυρίως φόρου (8% + (8% Χ 12%)).

Χωρίς την χρήση του προαναφερθέντος κινήτρου, αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί στο 60%, ενώ σε περίπτωση ελέγχου θα καταλογιστεί πρόσθετος φόρος ύψους 120% επί του κυρίως φόρου.

Η ωφέλεια που προκύπτει, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, από την ένταξη στη ρύθμιση και τη συνακόλουθη μείωση των προσθέτων φόρων, ανέρχεται περίπου στο 50%, σε σύγκριση με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης εκτός ρύθμισης και στο 110% σε σύγκριση με την περίπτωση ελέγχου.

Δηλώσεις που αφορούν σε περιόδους από 1.1.2014 και μετά, όπου εφαρμόζονται οιδιατάξεις του ΚΦΔ

Εφόσον η δήλωση είναι χρεωστική, με την υποβολή της προσδιορίζεται άμεσα ο κυρίως φόρος (όπως ίσχυε το έτος εκείνο), καθώς και το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής (250€ ή 500€, αρθ.54, ΚΦΔ) πλέον του τόκου (0,76% ανα μήνα, αρθ. 53, ΚΦΔ).

Στις δηλώσεις αυτές τα κίνητρα έγκεινται στην μη επιβολή των βαρύτερων προστίμων που προβλέπουν τα άρθ. 58, 58Α και 59 του ΚΦΔ και τα οποία κυρίως υπολογίζονται ως ποσοστό επί της εκάστοτε διαφοράς φόρου.

 τα πρόστιμα του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

Γενικά κίνητρα

Πέραν των πιο πάνω, σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή, δεν επιβάλλονται κατά περίπτωση και τα πρόστιμα του αρθ.7 του Ν 4337/2015 ή του αρθ. 6 του Ν 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα. Τέλος και υπό προύποθέσεις αίρονται και τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που τυχόν έχουν ληφθεί σε βάρος των υπόχρεων προσώπων (δέσμευση λογαριασμών κλπ.).

 

φορολογούμενος δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους όπως και οι λοιποί μη ελεγχόμενοι, υπο την προϋπόθεση ότι η ένταξή του στη ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί πριν την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης για παροχή πληροφοριών του αρθ. 14 του ΚΦΔ.

Σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε πιο προχωρημένα στάδια και πάλι υφίσταται δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση τήρησης ειδικότερων προθεσμιών (90, 60 ή 30 ημερών) και με τον προσδιορισμό υψηλότερου πρόσθετου φόρου που κυμαίνεται από 13% έως 30% επί του κυρίως φόρου, ανάλογα με το στάδιο ελέγχου κάθε υπόθεσης.

 

:

 • Υποθέσεις για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων
 • Φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη
 • Φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση
 • Περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες (πλην φοροδιαφυγής)

Επίσης η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει δηλώσεις πολιτικών εν γένει προσώπων καθώς και συγγενών τους μέχρι και β’ βαθμού.

 

Λοιπά ζητήματα

Η υποβολή δήλωσης μέσω της ρύθμισης δεν συνιστά από μόνη της κριτήριο επιλογής προς έλεγχο, από τη φορολογική διοίκηση.

Τα ποσά που καταβάλλονται με βάση την ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται.

Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό της, ενώ παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα για υπαγωγή των οφειλών σε πρόγραμμα ρύθμισης. Σε περίπτωση όμως είτε μη εφάπαξ πληρωμής είτε απώλειας του προγράμματος ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών διατάξεων, οι δηλώσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και οι οφειλές επαναπροσδιορίζονται με βάση τις ισχύουσες (αυστηρότερες) διατάξεις υπολογισμού των προσαυξήσεων.

 

Ήδη υπογράφηκε και η σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ,  πρώην ΓΓΔΕ), που καθορίζει τον τρόπο, την διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίζει λοιπά θέματα για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

 

 

ρυθμίσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με:

 • Παράθεση των όρων και των εννοιών που χρησιμοποιούνται
 • Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων
 • Καθορισμό των περιπτώσεων που εξαιρούνται

Με κοινή Υπουργική Απόφαση θα καθοριστούν αφενός οι επιχειρήσεις-«δικαιούχοι πληρωμής» κατά κλάδο δραστηριότητας, οι οποίες σταδιακά θα υποχρεωθούν να αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές και αφετέρου θα οριστούν οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή αυτού του μέτρου.

Από 1.2.2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τους καταναλωτές, καθότι σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.

 

στο εισόδημα των μισθωτών,

συνταξιούχων και αγροτών, θα εφαρμόζεται μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες οι οποίες θα έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 

Το ελάχιστο ποσό των δαπανών που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί ηλεκτρονικά, προσδιορίζεται προοδευτικά ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα

πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική

εφαρμογή)

1-10.000

 

10%
10.000,01-30.000

 

15%
30.000,01 και άνω

 

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 

 

Για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, απαιτείται η πραγματοποίηση των πιο πάνω δαπανών, χωρίς όμως να απαιτείται ή εξόφληση τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (π.χ. φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, ανάπηροι με ποσοστό 80% και άνω, φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013 κλπ), ενώ παρέχονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων εν γένει, για ορισμένες άλλες κατηγορίες φορολογουμένων (όπως υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή κλπ.).

 

Ήδη υπεγράφη η σχετική απόφαση από την Υφυπουργό Οικονομικών, αναφορικά με τις κατηγορίες των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του φόρου καθώς και για τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

 

μειώνουν τον φόρο μόνο όταν έχουν πραγματοποιηθεί με τη

χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Θεσπίζεται υποχρέωση προς τις επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη ΑΑ

έκδοσης αυτών.

Η μη συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση επισύρει πρόστιμο 100 Ευρώ κατά περίπτωση

(αρθ.54, ΚΦΔ)

Αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση για την ενεργοποίηση εφαρμογής αυτής της υποχρέωσης.

 

ζεται πλέον το ύψος των λιανικών πωλήσεων (αγαθά ή

υπηρεσίες προς ιδιώτες), για τις οποίες η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα (από 1.500 Ευρώ και άνω που ίσχυε).

 

πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών.

 

Μητρώο ηλεκτρονικών συναλλαγών

Αναδιοργανώνεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ) και Λογαριασμών Πληρωμών (ΛΠ) και εισάγονται απαγορεύσεις ως προς τη διανομή ηλεκτρονικού χρήματος και είσπραξη έναντι τρίτου σε ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δημιουργείται δημόσιο μητρώο στη ΑΑΔΕ, που περιλαμβάνει του παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών. Στα πλαίσια αυτά οι επιχειρήσεις που αποδέχονται χρηματικά ποσά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, υποχρεούνται να δηλώσουν (μέσω του taxisnet) τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζονται, εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του σχετικού μητρώου ή την εκκίνηση της όποιας νέας συνεργασίας τους.

Η μη συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση επισύρει πρόστιμο 2.500 Ευρώ (αρθ.54, ΚΦΔ)

 

ο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, όπως αυτή

προσδιορίζεται από τον Ν 4172/2013-ΚΦΕ (δαπάνες μισθοδοσίας, αμοιβές ΔΣ, πάγια αντιμισθία δικηγόρου, αμοιβές σε ΦΠ με λιγότερους από 3 πελάτες κλπ.), δεν αναγνωρίζονται πλέον για τις επιχειρήσεις, αν δεν έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο.

 

ΛΟΙΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

στη ΑΑΔΕ, να υπόκεινται σε 3ετή παραγραφή.

 

Καθορίζεται γενική παράταση της παραγραφής κατά 1 έτος, για υποθέσεις που παραγράφονται στις 31.12.2016 , εφόσον έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2016 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή κλπ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, η παραγραφή καταλαμβάνει τόσο τις υποθέσεις που παραγράφονται για πρώτη φορά στις 31.12.2016, όσο και αυτές που παραγράφονται την ίδια ημερομηνία μετά από προγενέστερες επιμηκύνσεις του χρόνου παραγραφής τους.

 

σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, ως προς τις ενδοομιλικές συναλλαγές περιόδων που άρχισαν πριν την 1.1.2012. Σε κάθε περίπτωση εφόσον οι διατάξεις του άρθ. 56 του ΚΦΔ ή της παρ.19 του αρθ.72 του ΚΦΔ είναι ευνοϊκότερες για τον υπόχρεο (από τις προϊσχύουσες του άρθ. 39Α του Ν 2238/1994 και του αρθ. 4 παρ. 5 και 6  ανεξάρτητα από τον χρόνο

 

εισοδήματος από την παραχώρηση χρήσης εταιρικού οχήματος.

Ενώ μέχρι πρότινος ως εισόδημα υπολογιζόταν το 30%* των δαπανών του οχήματος, πλέον ως βάση προσδιορισμού του εισοδήματος λαμβάνεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων του οχήματος (ΛΤΠΦ).

(* Σημ: η θεσπισθείσα με το Ν 4389/2016 αύξηση του ποσοστού στο 80%, ουδέποτε ίσχυσε)

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το εισόδημα (παροχή σε είδος) από την παραχώρηση οχήματος, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται κλιμακωτά ως ποσοστό επί της ΛΤΠΦ, με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

ΛΤΠΦ (σε Ευρώ) Ποσοστό
0 – 12.000 4%
12.001 – 17.000 7%
17.001 – 20.000 14%
20.001 – 25.000 18%
Πλέον των 25.000 22%

 

Το εισόδημα που προκύπτει από την προηγηθείσα κλίμακα, μειώνεται βάση παλαιότητας του οχήματος ως εξής:

 • 0 – 2 έτη καμμία μείωση
 • 3 – 5 έτη μείωση 10%
 • 6 – 9 έτη μείωση 25%
 • Από 10 έτη και μετά μείωση 50%

 

Υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από τους πιο πάνω υπολογισμούς, συναθροίζεται με τα λοιπά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και φορολογείται με βάση τη σχετική κλίμακα.

 

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα και από τον πιο πάνω υπολογισμό εισοδήματος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 Ευρώ.

 

κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, για ακόμη ένα έτος δηλ. έως και τις 31.12.2017.

 

υ ίσχυσε για τα έτη 2014 και 2015, αναφορικά με φορολογούμενους χαμηλού εισοδήματος μη επιχειρηματίες, οι οποίοι φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό τους εισόδημα. Σύμφωνα με την ρύθμιση αυτή, όταν το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 Ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.500 Ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα, για το εισόδημα αυτό (εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) πλέον της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων έχει εφαρμογή η ενιαία κλίμακα φόρου των μισθωτών / συνταξιούχων / επιχειρηματικής δραστηριότητας, με υπολογισμό και της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ. . Όταν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει τις 6.000 Ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα μη εφαρμοζομένων των μειώσεων φόρου.

 

καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ κατά την είσπραξη και πλέον μπορούν να εντάσσονται

εξόδου και λοιπά διαδικαστικά ζητήματα.

 

 • το φυσικό πρόσωπο που δεν είχε λάβει ΑΦΜ στην Ελλάδα, να είναι, κατά τον χρόνο φορολογίας, φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ ή ΕΟΧ (το οποίο δεν ανήκει στα μη συνεργάσιμα κράτη) – να διαθέτει ΑΦΜ στο κράτος αυτό
 • η εταιρεία να είχε αποκτήσει το ακίνητο μέχρι και τις 31.12.2009 και
 • το φυσικό πρόσωπο είτε να απέκτησε ΑΦΜ στην Ελλάδα μετά το χρόνο φορολογίας, είτε να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα μέχρι τις 26.1.2017

 

Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και για υποθέσεις οι οποίες κατά την κατάθεση του παρόντος Νόμου είναι εκκρεμείς ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου. Επίσης, εφαρμόζονται και για υποθέσεις για τις οποίες κατά την κατάθεση του παρόντος οι σχετικές πράξεις έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί, οπότε και τροποποιούνται με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε.

Για τη χορήγηση της εξαίρεσης από την καταβολή του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 Ευρώ (περ. ε’, παρ. 2, αρθ. 54 του ΚΦΔ) για κάθε έτος καθυστέρησης απόκτησης του ΑΦΜ.

 

ση ακινήτων, στο πλαίσιο της

οικονομίας του διαμοιρασμού.

Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες (π.χ. Airbnb) δημιουργούν μία ανοιχτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες

 

Ορίζονται οι σωρευτικές προύποθέσεις για τις εν λόγω βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων, οι οποίες είναι:

(α) ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής να είναι φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο «Μητρώο

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη ΑΑΔΕ,

(β) η καταχώρηση να μην αφορά περισσότερα από 2 ακίνητα ανα ΑΦΜ,

(γ) το ακίνητο να έχει εμβαδό τουλάχιστον 9 μ2 και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση,

(δ) το ακίνητο να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει τακτοποιηθεί με τους Νόμους 3843/2010 ή 4014/2011,

(ε) η μίσθωση εκάστου ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες/έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων να μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες/έτος. Υπέρβαση της διάρκειας επιτρέπεται εφόσον το ετήσιο συνολικό εισόδημα από τη μίσθωση δεν ξεπερνά τις 12.000

Ευρώ,

(στ) τα ακίνητα να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

 

πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

 

Οι μισθώσεις, που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως προαναφέρθηκαν, είναι νόμιμες μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

 

Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι υπόχρεος στην υποβολή των στοιχείων του εκάστοτε συμφωνητικού μισθώσεως στο taxisnet. Η σχετική μίσθωση απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

 

Ως έναρξη ισχύος ορίζεται η 1.1.2017, ενώ αναμένεται εφαρμοστική κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά

Παρότι ως μνημονιακή υποχρέωση, θα έπρεπε από 1.1.2017 να καταργηθεί η μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου που απέμεναν, εν τούτοις με το Νόμο αυτό

Τα νησιά που διατηρούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, είναι αυτά που θεωρήθηκε ότι επλήγησαν ιδιαίτερα από την προσφυγική κρίση και είναι τα νησιά των Νομών ‘Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου).

 

που υποβάλλονται από 1.1.2017 και αφορούν σε

φορολογικές περιόδους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, αποσυνδέεται η υποβολή

κατηγορίας του Ν 27/1975, γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

 

Όπως προκύπτει και από σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, που ήδη εκδόθηκε για το υπόψη θέμα, οι βασικές προύποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται για την μεταφορά και συμψηφισμό των ζημιών αυτών , είναι οι ζημιές να προέρχονται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και περαιτέρω, να μην προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα των εισοδημάτων που προκύπτουν στη χώρα αυτή βάσει σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας αυτής. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα συμψηφισμού των ζημιών αυτών δεν έχει ασκηθεί δύο φορές (είτε σε δύο διαφορετικές χώρες, είτε σε δύο διαφορετικές χρήσεις, είτε από δύο πρόσωπα).

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο, έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη της ΘΕΣΙΣ ΑΕ που σας υποστηρίζει ή με τα Γραφεία μας (th@www.thesissa.com, Tηλ: 210-7292365).